اثرگذاری شایعه، حمایت و تبعیض سازمانی بر بی‌تفاوتی کارکنان ادارات تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش

نوع مقاله: پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار، گروه تربیت‌بدنی دانشکده علوم ورزشی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

10.22044/shm.2020.7663.1851

چکیده

هدف: هدف تحقیق بررسی اثرگذاری شایعه، حمایت سازمانی ادراک شده و تبعیض بر بی‌تفاوتی سازمانی در کارکنان ادارات تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش بود.
روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود و تحقیق به شیوه پیمایشی اجرا شد. 180 نفر از کارکنان ادارات تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه استاندارد شایعه‌سازمانی مقیمی و غفاری (1395)، پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده (POSQ) ایزانبرگر و همکاران (1990)، پرسشنامه بی‌تفاوتی سازمانی دانایی فرد و همکاران (1389) و پرسشنامه محقق ساخته تبعیض سازمانی استفاده گردید. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و همچنین برای تعیین روابط خطی بین متغیرها از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد شایعه‌سازمانی با ضریب مسیر 45/0pc= بر حمایت سازمانی ادراک شده، با ضریب مسیر 59/0pc= بر تبعیض سازمانی و در نهایت با ضریب مسیر 43/0pc= بر بی‌تفاوتی سازمانی دارای اثر مستقیم است. همچنین حمایت سازمانی ادارک شده با ضریب مسیر 39/0- pc= و تبعیض سازمانی 61/0pc= بر بی‌تفاوتی سازمانی اثرگذار هستند.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق موید این امر هستند که بی‌تفاوتی سازمانی خود به خود شکل نمی گیرد، بلکه تابعی از متغیرهایی است که جهت بررسی و رفع آن باید اثرات آنها را نیز مد نظر قرار داد؛ بنابراین جامع نگری و سیستمی عمل کردن برای کاهش بی‌تفاوتی در کارکنان ادارات تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش لازم است. در راستای این امر باید حمایت سازمانی را افزایش داده، تبعیض سازمانی را کاهش داده و شایعه‌سازمانی را مدیریت کرد.

کلیدواژه‌ها