دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1399، صفحه 207-438 

طرح پژوهشی

3. شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش رایانش ابری در کارکنان دانشکده‌های تربیت‌بدنی شهر تهران

صفحه 245-263

ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ علی صفرپور؛ علی امانی سامانی


پژوهشی کاربردی

6. بررسی نقش مدیریت و برنامه‌ریزی در مدیریت امنیت گردشگری ورزشی

صفحه 313-329

عباس سبحانی؛ رضا اندام؛ حسن بحرالعلوم؛ رسول فرجی


7. ارائه چارچوبی برای تحلیل راهبردی مشارکت ذی‌نفعان در توسعه صنعت ورزش کشور

صفحه 331-349

سلمان صدیق؛ مهرعلی همتی نژاد؛ شهرام شفیعی؛ محمدحسن قلی زاده


8. ارائه مدل پارادایمی رفتار استراتژیک مدیران ورزشی ایران

صفحه 351-366

فریبا رافعی دهکردی؛ رسول نظری؛ رحیم رمضانی نژاد