طراحی مدل مدیریت استعداد جهانی با تأکید بر توسعه سرمایه انسانی در سازمان های ورزشی

نوع مقاله: پژوهش های بنیادی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی ، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، ، دانشکده علوم اقتصادی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

10.22044/shm.2020.7999.1906

چکیده

هدف:مدیریت استعداد جهانی می تواند تاثیرات مثبت قابل توجهی بر عملکرد سازمان ها داشته باشد. شناسایی فرایندها، بسترها و عوامل ایجاد کننده مدیریت استعداد جهانی می تواند در بهبود عملکرد سازمان های ورزشی موثر واقع شود. هدف از این تحقیق طراحی مدل مدیریت استعداد جهانی با تاکید بر توسعه سرمایه انسانی در سازمان های ورزشی ایران است.
روش شناسی:این تحقیق با روش تحقیق کیفی و با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام گرفت. از طریق نمونه گیری هدفمند گلوله برفی و بر اساس مصاحبه های عمیق، داده های تحقیق از متخصصان و مدیران سازمان‌ها جمع آوری شد. بر اساس روش نظریه داده بنیاد سیستماتیک، داده ها پس از کد گذاری تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها:نتایج نشان داد که عوامل محیطی و هوشمندی استراتژیک به عنوان عوامل علی، سلامت محیط کار به عنوان بستر حاکم، ساختار درون سازمانی به عنوان عوامل مداخله گر، انضباط مدیریتی به عنوان کنش ها و تعاملات و مسئولیت پذیری و حس تعلق به سازمان و همچنین حزانت از شان کارمند به عنوان پیامد های مدل مدیریت استعداد جهانی مطرح شدند.
نتیجه گیری: بر اساس مدل طرح شده توصیه می شود که نقش عوامل مختلف موثر بر مدیریت استعداد جهانی مد نظر قرار گرفته و برای ترویج و رشد این مهم تدابیر نظام مندی اندیشیده شود.

کلیدواژه‌ها