تأثیر مدیریت برند داخلی بر رضایت شغلی کارکنان ورزشی با تأکید بر نقش میانجی جو رقابتی محیط کار

نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

هدف: جو رقابتی محیط کار تاثیر عمده‌ای بر روی انگیزه و رفتار کارکنان دارد و سازمان‌های ورزشی دارای جو سازمانی خاصی هستند که پویا بودن آن می‌تواند باعث ارتقاء رضایت شغلی کارکنان گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت برند داخلی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان ورزشی با تاکید بر نقش میانجی جو رقابتی محیط کار می‌باشد.
روش شناسی: روش تحقیق مطالعه حاضر، توصیفی-همبستگی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. 120 نفر از کارکنان اداره کل و ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، پرسشنامه‌های مدیریت برند داخلی پونجایسری و ویلسون (2007)، رضایت شغلی ویسوکی و کروم (1991) و پرسشنامه محقق ساخته جو رقابتی محیط کار را به طور داوطلبانه تکمیل نمودند. جهت تحلیل داده ها از آزمون مدل معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل روش مربعات جزئی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که مدیریت برند داخلی بر رضایت شغلی و جو رقابتی تاثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین نقش میانجی جو رقابتی محیط کار بر رابطه بین مدیریت برند داخلی و رضایت شغلی مورد تایید قرار گرفت (001/0=P). بررسی برازش مدل نیز نشان داد که مدل ارائه شده پژوهش از برازش مناسبی برخوردار می‌باشد (362/0=GOF).
نتیجه گیری: می‌توان گفت که مدیریت برند داخلی منجر به تعهد کیفیت رفتاری و رضایت شغلی کارکنان ورزشی می شود.

کلیدواژه‌ها