ارائه مدل پارادایمی رفتار استراتژیک مدیران ورزشی ایران براساس نظریه داده بنیاد

نوع مقاله: پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

3 عضوهیات علمی - دانشگاه گیلان

10.22044/shm.2020.8483.2003

چکیده

هدف: امروزه سازمان های ورزشی برای کسب مزیت رقابتی در صدد انتخاب مدیرانی هستند که با استفاده از ویژگی تفکر استراتژیک و منابع و امکانات سازمان، در شرایط عدم اطمینان بتوانند با بروز رفتارهایی استراتژیک، تهدید ها و موانع راهبردی را شناسایی کرده و تصمیماتی همسو با اهداف سازمان اتخاذ کنند. پژوهش حاضر قصد دارد مدل رفتار استراتژیک مدیران ورزش ایران را طراحی کند.
روش شناسی: مشارکت کنندگان متخصصان و صاحبنظران حوزه های مدیریت ورزشی، مدیریت استراتژیک، شاغل در دانشکده‌های تربیت بدنی و سازمان های ورزشی بودند که تعداد ۱۲ نفر از میان آنها به صورت نمونه‌گیری نظری جهت مصاحبه عمیق انتخاب شدند. مصاحبه‌ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. اعتبار یافته‌ها با روش‌های تطبیق توسط اعضاء، بررسی همکار و مصاحبه‌های آزمایشی تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده گردید.
یافته ها: دستاوردها گویای آن است که در قالب ابعاد ۶ گانه مدل پارادایمی شامل: موجبات علی (۱۲ مقوله)؛ پدیده اصلی (رفتار مدیران، ۶ مقوله)؛ راهبرد (۶ مقوله)؛ ویژگی‌های زمینه‌ای (۴ مقوله)؛ شرایط ؛ پیامد (۸ مقوله) و مداخله گر (۶مقوله) شناسایی شدند.
نتیجه گیری: یکپارچه‌سازی مقوله‌ها بر مبنای روابط موجود بین آنها حول محور رفتار استراتژیک مدیران، شکل دهنده مدل پارادایمی است که الگوی رفتاری را برای مدیران ورزش کشور منعکس می‌کند.

کلیدواژه‌ها