تأثیر تفکر استراتژیک بر بهره وری کارمندان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور با نقش میانجی چابکی سازمانی

نوع مقاله: پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 گروه مدیریت ورزشی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد مریوان،مریوان،ایران

10.22044/shm.2020.8434.1994

چکیده

چکیده
هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر تفکراستراتژیک بر بهره‌وری کارمندان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور با نقش میانجی چابکی سازمانی بود.
روش‌شناسی: جامعة آماری پژوهش را کلیه‌ی کارکنان ادارات ورزش و جوانان غرب کشور تشکیل دادند که از بین آن‌ها 356 پاسخ دهنده به شکل تصادفی- طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده پرسشنامه‌های چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (2000)، تفکر استراتژیک گلدمن (2005) و بهره‌وری نیروی انسانی سرمد و همکاران (1390) بود. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی‌ استفاده گردید. تمامی تحلیل‌ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS.23 و Smart Pls.328 انجام شد.
یافته‌ها: یافته های پژوهشی نشان داد تفکراستراتژیک (52/0r=) و چابکی سازمانی (428/0r=) به طور مستقیم بر بهره‌وری سازمانی اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین تفکراستراتژیک اثر مثبت و معناداری بر چابکی سازمانی (836/0r=) دارد. علاوه بر این مشخص گردید که تفکراستراتژیک بر بهره‌وری سازمانی از طریق چابکی سازمانی اثر مثبت و معناداری (358/0r=) دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش آینده‌نگری، تفکر مفهومی، تفکر سیستمی و فرصت طلبی هوشمندانه کارکنان در کنار سرعت، شایستگی، انعطاف‌پذیری و پاسخگویی سازمان می تواند منجر به بهبود بهره‌وری کارکنان شود که باید از سوی مدیران ادارات ورزش و جوانان غرب کشور مورد توجه قرار گیرد.

.

کلیدواژه‌ها