نویسنده = محمد جوادی پور
تعداد مقالات: 3
1. طراحی نقشه راهبردی پژوهشگاه علوم ورزشی با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 99-118

نازنین راسخ؛ محمد جوادی پور؛ زیبا استوان


2. ارتباط توانمندسازی کارکنان با سلامت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 25-34

محمد جوادی پور؛ علی پارساجو


3. ارتباط نگرش شغلی با سلامت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 137-146

محمد جوادی پور؛ علی پارساجو