دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-69