دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 71-129 

مقاله مستقل

2. تبیین مدل توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر اساس اعتماد سازمانی

صفحه 81-91

10.22044/shm.2015.605

احدیه صادقی؛ حسین عیدی؛ ولی ناصری پلنگرد؛ محسن لقمانی