دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 105-244 

مقاله مستقل

4. ارائه الگوی تحلیل نیازمندی‌های مدیریت الکترونیک داوطلبان ورزشی

صفحه 151-164

شادی حسامی؛ فریده اشرف گنجویی؛ علی زارعی


پژوهشی کاربردی

8. ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و ادراک از عملکرد سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

صفحه 205-219

آسیه مولایی زرندی؛ مریم مختاری دینانی؛ عباس نظریان مادوانی


مقاله مستقل

9. تبیین نقش میانجی مدیریت استعداد در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

صفحه 221-230

فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ سید رسول عمادی؛ زهرا سرچهانی


پژوهشی کاربردی

10. شناسایی و اولویت‌بندی مشکلات زنان ورزشکار قهرمان قایقران ایران

صفحه 231-244

رحیم رمضانی نژاد؛ مینا ملائی؛ سیده لیلا خلیلی نودهی