دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-103 

پژوهشی کاربردی

1. بررسی رابطه عزت نفس و توسعه سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه

صفحه 1-12

علی منصف؛ علی عباس حسین نژاد؛ حسین عیدی؛ غلامرضا شعبانی بهار


2. انگیزه‌های داوطلبی دانشجویان تربیت بدنی در رویدادهای علمی- ورزشی

صفحه 13-23

احمد اسدی نیا؛ رحیم رمضانی نژاد؛ ابوالفضل اسدی نیا