دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-103 

پژوهشی کاربردی

1. بررسی رابطه عزت نفس و توسعه سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی شهر کرمانشاه

صفحه 1-12

10.22044/shm.2016.707

علی منصف؛ علی عباس حسین نژاد؛ حسین عیدی؛ غلامرضا شعبانی بهار