کلیدواژه‌ها = مدیریت استعداد
تعداد مقالات: 4
1. طراحی مدل مدیریت استعداد جهانی با تأکید بر توسعه سرمایه انسانی در سازمان های ورزشی

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1398، صفحه 207-224

کیوان موسوی چشمه کبودی؛ محمد حکاک؛ رضا سپهوند؛ امیرهوشنگ نظرپوری


3. طراحی مدل ساختاری ارتباط مدیریت استعداد با توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان تهران

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-65

رسول نوروزی سید حسینی؛ رضا سپهوند؛ کیوان موسوی چشمه کبودی؛ فروغ فتاحی مسرور


4. تبیین نقش میانجی مدیریت استعداد در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

دوره 3، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 221-230

فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ سید رسول عمادی؛ زهرا سرچهانی