دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-178 

پژوهشی کاربردی

1. طراحی و تبیین مدل داوطلبی در ورزش دانش آموزی ایران

صفحه 1-15

10.22044/shm.2019.5216.1453

الهام پیله ور مؤخر؛ مهرزاد حمیدی؛ حبیب هنری؛ محمد خبیری


مقاله مستقل

3. ارائه معیارهای گزینش مدیران عالی سازمان‌های ورزشی

صفحه 35-49

10.22044/shm.2019.5548.1507

مهدی سلیمی؛ سید فرشید علوی؛ محبوبه سلیمانی


مقاله مستقل

10. تأثیر اعتماد سازمانی و تعهد حرفه‌ای بر بهره وری نیروی انسانی در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌شرقی

صفحه 161-178

10.22044/shm.2019.7368.1794

میرابراهیم حسینی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ ناهید داروغه عارفی؛ سید امین دهقان