تأثیر تغییر مربیان بر عملکرد باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران

رحیم رمضانی نژاد؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمد حسن قلی زاده؛ محمد رحیم رمضانیان؛ میثاق حسینی کشتان

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 275-287

https://doi.org/10.22044/shm.2017.5546.1506

چکیده
  چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تغییرات مربیگری بر عملکرد باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران بود. روش‌شناسی: جامعۀ آماری پژوهش، تمامی باشگاه‌های 12 دوره لیگ برتر فوتبال ایران (1380 تا 1392) بودند و نمونه آماری نیز شامل باشگاه‌هایی می‌شد که بیش از 3 فصل در لیگ برتر حضور داشتند. داده‌های پژوهش از بایگانی سازمان لیگ برتر و باشگاه ...  بیشتر