آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 323
تعداد پذیرش 41
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 222
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 149

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 38
تعداد مشاهده مقاله 5823
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5195
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 56 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 239 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 22 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 6 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 153 روز
درصد پذیرش 13 %