آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 350
تعداد پذیرش 40
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 244
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 161

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 42
تعداد مشاهده مقاله 9111
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7559
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 8 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 56 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 243 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 23 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 6 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 154 روز
درصد پذیرش 11 %