مدیر مسئول


علی یونسیان استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

فیزیولوژی ورزش

  • ayounsianyahoo.co.uk

سردبیر


رضا اندام دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

مدیریت ورزشی

مدیر وب سایت


علی مسکریان کارشناسی ارشد

مهندسی برق و الکترونیک

  • meskaryanshahroodut.ac.ir
  • 0273-3396220

اعضای هیات تحریریه


مهرداد محرم زاده استاد، دانشگاه محقق اردبیلی

مدیریت ورزشی

  • mmoharramzadehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حسن بحرالعلوم دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


مهدی طالب پور استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت ورزشی

  • mtalebpourum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مهرزاد حمیدی دانشیار، دانشگاه تهران

مدیریت ورزشی

  • meh_hamidiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سیدمحمد حسین رضوی استاد، دانشگاه مازندران

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


محمد کشتی دار استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت ورزشی

  • mohammad_kash2002yahoo.ca

اعضای هیات تحریریه


مهرعلی همتی نژاد استاد، دانشگاه گیلان

مدیریت ورزشی

  • ma_hematiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


رضا اندام دانشیار

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


بزرگمهر اشرفی دانشیار دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود

مدیریت

کارشناس نشریه


امیر منتظری دانشجوی دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت ورزشی

  • amir.montazeri1gmail.com