مدیر مسئول


علی یونسیان استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

فیزیولوژی ورزش

  • ayounsianyahoo.co.uk

سردبیر


رضا اندام دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

مدیریت ورزشی

مدیر وب سایت


علی مسکریان کارشناسی ارشد

مهندسی برق و الکترونیک

  • meskaryanshahroodut.ac.ir
  • 0273-3396220

اعضای هیات تحریریه


مهرداد محرم زاده استاد، دانشگاه محقق اردبیلی

مدیریت ورزشی

  • mmoharramzadehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


محمد احسانی استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

مدیریت ورزش

اعضای هیات تحریریه


حسن بحرالعلوم دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


مهدی طالب پور استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت ورزشی

  • mtalebpourum.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


مهرزاد حمیدی دانشیار، دانشگاه تهران

مدیریت ورزشی

  • meh_hamidiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سیدمحمد حسین رضوی استاد، دانشگاه مازندران

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


محمد کشتی دار استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت ورزشی

  • mohammad_kash2002yahoo.ca

اعضای هیات تحریریه


مهرعلی همتی نژاد استاد، دانشگاه گیلان

مدیریت ورزشی

  • ma_hematiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


رضا اندام دانشیار

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


بزرگمهر اشرفی دانشیار دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود

مدیریت

کارشناس نشریه


امیر منتظری دانشجوی دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت ورزشی

  • amir.montazeri1gmail.com