مدیر مسئول


علی یونسیان دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

فیزیولوژی ورزش

  • ayounsianyahoo.co.uk

سردبیر


رضا اندام دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود

مدیریت ورزشی

مدیر وب سایت


علی مسکریان کارشناسی ارشد

مهندسی برق و الکترونیک

  • meskaryanshahroodut.ac.ir
  • 0273-3396220

اعضای هیات تحریریه


مهرداد محرم زاده استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


حسن بحرالعلوم دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


مهدی طالب پور استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


مهرزاد حمیدی دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


سیدمحمد حسین رضوی استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


محمد کشتی دار استاد مدیریت ورزشی ، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


مهرعلی همتی نژاد استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان

مدیریت ورزشی

  • ma_hematiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


رضا اندام دانشیار

مدیریت ورزشی

اعضای هیات تحریریه


بزرگمهر اشرفی دانشیار دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود

مدیریت

مدیر داخلی


امیر منتظری استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه نیشابور

مدیریت ورزشی

  • amir.montazeri1gmail.com