ارتباط شادکامی در محیط کار با کارآفرینی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

حسین پورسلطانی زرندی؛ عصمت طاهرخانی؛ شهرام شفیعی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 117-128

https://doi.org/10.22044/shm.2015.608

چکیده
  هدف: ارتباط شادکامی در محیط کار با کارآفرینی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش شناسی: روش تحقیق از نوع همیستگی بوده که به شکل میدانی انجام شد. از سه پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت شناختی، شادکامی در سازمان و کارآفرینی سازمانی استفاده شد. جامعه آماری شامل کارکنان وزارت ورزش و جوانان در سال 93- 1392 (745N=) بود. نمونه آماری (254 نفر) به روش ...  بیشتر