رابطه رهبری تحول گرا با جوسازمانی و خلاقیت در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی

جواد قاسمی روشناوند؛ محمدرضا اسماعیلی؛ داود مودی

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 175-185

https://doi.org/10.22044/shm.2016.835

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری تحول‌گرا، جوسازمانی و خلاقیت کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی بود. روش‌شناسی: این پژوهش توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی در سال 1393 تشکیل می‌دادند (120 نفر) و 113 پرسشنامه برگشت داده شد که به‌عنوان نمونه آماری ...  بیشتر