بررسی و مقایسه مدیریت زمان و فرسودگی شغلی در کارکنان فعال و غیر فعال دانشگاه حکیم سبزواری

سمیه ابراهیمی؛ پروین شوشی نسب؛ محمدرضا معین فرد

دوره 4، شماره 1 ، مهر 1395، ، صفحه 113-129

https://doi.org/10.22044/shm.2016.877

چکیده
  هدف: هدف پژوهش بررسی و مقایسه مدیریت زمان و فرسودگی شغلی در کارکنان فعال و غیر‌فعال دانشگاه حکیم سبزواری بود. روش‌شناسی: جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه‌ حکیم سبزواری بود (431 نفر). 225 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای متشکل از سه بخش بود که پس از تایید روایی و پایایی مورد استفاده ...  بیشتر