نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهرری، ایران

چکیده

هدف: هدف این تحقیق تدوین الگوی عوامل مؤثر برصخره شیشه ای مدیریت بانوان درسازمان های ورزشی ایران می باشد .

روش شناسی: این تحقیق با ماهیت اکتشافی است که برای ارائه یک مدل نظام مند و شماتیک از یافته های برخاسته از داده های کدگذاری شده، سعی شده است که ازرویکرد نظریه داده بنیاد که توسط گلیزر ارائه شده،استفاده شود. جهت نمونه گیری برای انجام مصاحبه های عمیق از روش نمونه گیری هدفمند وتکنیک نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. درمجموع 13 مصاحبه باخبرگان ومتخصصان انجام شد وتاجایی ادامه یافت که پژوهش به اشباع نظری وکفایت رسید. داده ها در بخش کیفی از طریق مطالعه ی کتابخانه ای و مصاحبه های کیفی جمع آوری و به روش کد باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرارگرفته است و سپس در بخش کمی از طریق توزیع پرسشنامه به تعداد 40 نفر از متخصصین و نخبگان ورزشی از روش تحلیل واریانس فریدمن جهت رتبه بندی ابعاد استفاده شده است.

یافته‌ها: نتایج بدست آمده به ترتیب اولویت بندی مؤلفه ها عبارتند از ویژگی های جنسیتی، اجتماعی وفرهنگی،روانشناختی،سازمانی و مدیریتی،تفاوت های شخصیتی، فردی و خانوادگی، اخلاقی و حقوقی می باشد که بر همین اساس الگوی عوامل مؤثر برصخره شیشه ای مدیریت بانوان درسازمان های ورزشی ایران تدوین شد.

نتیجه گیری: پیشنهاد می شود سازمان های ورزشی به منظور استفاده از همه ی ظرفیت های زنان در مدیریت فوقانی آن سازمان ها ،نتایج این تحقیق را مبنای تصمیم گیری های خود قرار دهند تا بتوانند کارکردهای خود را ارتقاء دهند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Mohaddes Khalesi SB. Promoting the position of women's organization, challenges, solutions. the first conference of social sciences, educational sciences, psychology and social security of Iran2017 (Persian).
 2. Wingfield HA. Racializing the Glass Escalator: Reconsidering Men's Experiences with Women's Work. Gender & Society. 2009;23(5):23-35.
 3. Burke RJ. Women in management and on corporate boards of directors: accelerating progress,In Women, Business and Leadership: Edward Elgar Publishing; 2019.
 4. Salvaj E, & Kuschel, K. Opening the “Black Box”: Factors Affecting Women’s Journey to Senior Management Positions—a Literature Review: Springer publication; 2019. 313-222.
 5. Tan BU. Women in Organizations: Challenges for Management. In Handbook of Research on Contemporary Approaches in Management and Organizational Strategy. IGI Global. 2019:207-25.
 6. Wagner C, Graells-Garrido, E., Garcia, D., & Menczer, F. Women through the glass ceiling: gender asymmetries in Wikipedia. EPJ Data Science. 2016; 5(1):19.
 7. Haghayegh MK, M A study of women's executive management performance in architecture and urban planning. Institute of Humanities and Cultural Studies 2019;1(2):37-11 (Persian).
 8. Stier HY, M. Occupational segregation and genderinequalityin job quality: a multi-level approach. Work, Employment & Society. 2014;28(2):225-46.
 9. Wynen. J. odB, S., & Ruebens. S. The Nexus between Gender and Perceived Career Opportunities Evidence from the U.S. Federal Government. Public Personnel Management. 2015; (3) :375-400.
 10. Velte P, Appointing female CEOs in risky and precarious firm circumstances A Review of the Glass Cliff Phenomenon. Corporate Ownership & Control. 2018;15(2):32-43.
 11. Yu HH. Glass Ceiling in Federal Law Enforcement: An Exploratory Analysis of the Factors Contributing to Women’s Career Advancement. Review of Public Personnel Administration. 2018;40(2):183-201.
 12. Amini Zare. S, Allah Khani S. women's job position in the light of glass roof theory. Journal of Psychological Studies and Educational Sciences. 2021;58:51-64. (Persian).
 13. Mehrara A, and Shafipour, S., and Dianti, R., and Zare Zaidi, A. Glass Ceiling, from Challenges and Solutions to Women's Empowerment. Shabak Magazine. 2017;29(14):57-69. (Persian(.
 14. Hamidizadeh, A. Seraji. R, Pourbehroozan A. Personal and institutional deterrents as the basis of the glass roof in the promotion of women in organizations. Journal of Women and Society. 2021;12(2):193-250 (Persian).
 15. Singh. V, Vinnicombe, S. The 2002 female FTSE index and females directors. Women in Management Review. 2003;18(7):349-58.
 16. Ryan, M. K.; Haslam, S. A.; Hersby, M. D.; Bongiorno, R. Think crisis–think female: The glass cliff and contextual variation in the think. Journal of Applied Psychology. 2010;96(3):470.
 17. Yaghi A. Glass Cliff or Glass Prison: Think Evil-Think Men in Organizational Leadership. International Journal of Public Administration. 2018;41(12):998-1008.
 18. Lumpkin A, Dodd, R. K., & McPherson, L. Does a Glass Ceiling Persist in Intercollegiate Athletics? Journal for the Study of Sports Athletes in Education,. 2014;8(1):33-46.
 19. Wirth L. Breaking through the glass ceiling. Women in management (Updated version in 2004 included). International Labour Organization (ILO). 2014;2(13):1-12.
 20. Galloway BJ. the glass ceiling: examining the advancement of women in the domain of athletic administration. McNair Scholars Research Journal. 2012;5(1):43-51.
 21. Ryan MK, Haslam, S. A., Morgenroth, T., Rink, F., Stoker, J., & Peters, K. Getting on top of the glass cliff: Reviewing a decade of evidence, explanations, and impact. The Leadership Quarterly. 2016;27(3):446-55.
 22. Shirzad Malabashi SF, A. Factors influencing the appointment of women to managerial positions in the Ministry of Sports and Youth with emphasis on the Sports Department. Ministry of Science, Research and Technology2017 (Persian).
 23. Jalsian R, Fahimi Nejad. A, Morsal B, Taybi Thani S M. The effect of leadership styles on job motivation mediated by women's glass rock phenomenon in sports in the Islamic Republic of Iran. Journal of Strategic Studies of Sports and Youth. 2021;20(51):135-52.( Persian).
 24. Fallah Ashnaabad F, Abbas Nazarian M.; Rasool Norouzi SH. Modeling the qualitative study of barriers affecting women's career and managerial promotion in Iranian sports organizations. Faculty of Physical Education and Sports Sciences: Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University; 2019 (Persian).
 25. Seyed Javadin, S.; Jalilian; H. Management theories. Tehran: Negah Danesh Publications; 2017 (Persian).
 26. Mousavi rad S, Farahani, A., Bayat, P. Prioritization of Women Management Barriers in Sports by Analytical Hierarchy Process (AHP). Applied Research in Sport Management. 2016;5(1):111-9 (Persian).
 27. Burrell DN, editor Developing more Women in Managerial Roles in Information Technology and Cybersecurity. Proceedings Midwest Association for Information Systems (MWAIS) 2019.
 28. Taj Maziani. A, Yaseri, Z. A Study of Women's Employment Policy in the Islamic Republic of Iran. Strategic Studies of Women 2014:47-58 (Persian(
 29. Rasekh, N.; Zareian, H.; Ghasemi, H.; Rezaei, Z. Iranian Women's Championship Sports: Challenges, Opportunities and Solutions. New approaches in sports science. 2012;1(1):99-116. (Persian).
 30. Al-Lahiari FB, H; Sajjadi, S N; Goodarzi, M, Ali Doust; Ghahfarkhi, E. The role of glass roof on the status of women's empowerment in Tehran Municipality Sports Organization. Journal of Applied Research in Sports Management. 2015;13:59.69. (Persian).
 31. Samaee. l, Ashraf Ganjavi. F, Azad Fada Sh, Poursoltani Zarandi, H. Predicting the empowerment of female employees of the Ministry of Sports and Youth of Iran based on the glass roof and organizational justice. Journal of Sports Science Scientific Research. 2021;12(40):32 -47. (Persian).
 32. Esfidani MR. Barriers to women's access to management positions. Women's Research Quarterly. 2002;1(4):67-85. (Persian)
 33. Rezapour M, ghahramani, J., abbaszadeh sohroun, Y. Identifying the Factors of Glass Ceiling Formation to Promote Women in Management Positions in the Iran. Quarterly Journal of Women and Society 2021;11(44):93-116. (Persian).
 34. Molaei P, Alvani, S., zahedi, S., Alinejad, A. A meta-analysis on the obstacles to women's promotion to the levels of governance in Iranian government agencies. Journal of Career and Organizational Counseling. 2021;12(42):199-224. (Persian)
 35. Mirghfouri SH. Identifying and ranking the effective factors in not appointing women to managerial positions in government organizations in Yazd province. Journal of Social-Psychological Studies of Women (Women's Studies) 2006;4(1):101-22. ( Persian).
 36. Cotter DA, Hermsen, J. M., Ovadia S., & Vanneman R. The glass ceiling effect. Social Forces. 2010;80(2): 655–81.
 37. Zargar .T, editor Glass Roof Syndrome: Challenges for women in managerial positions in sports organizations. First National Congress of Successful Iranian Women; 2016; Tehran: Datis International Development Conference Center. (Persian)
 38. Pesyan G. Study of identifying the factors that form the glass roof over women in organizations. the third national conference on management and humanities; Jiroft: Gostaran Conference; 2017 (Persian).
 39. Kazemipour S. Women and management in higher education (barriers and solutions). In: University SCoEWot, editor. Conference on Women and Management in Higher Education; Tehran: Islamic Azad University, South Tehran Branch; 2015; 1-15 ( Persian).
 40. Soleiman Pour-Omran MY, T; Talebzadeh, A. Women Management and Social Capital Development. Fourth International Conference on Applied Research in Management and Accounting; Shahid Beheshti University of Tehran.2016 (Persian).
 41. Bruckmuller S, Ryan, M. & Rink, F. Beyond the Glass Ceiling: The Glass Cliff and Its Lessons for Organizational Policy. Social Issues and Policy Review. 2014;8(1):202–32.
 42. Margaret LM, H. Female Sport Leaders Perception of Leadership and Management:Skills and Attitudes for success’. Seattle University Global Sport Business Journal. 2014;2) 1).
 43. Zarghamifard MB, MR A Study of Women's Experiences and Challenges in Organizational Leadership Positions. Organizational Culture Management. 2014;12(2):32-40 (Persian).
 44. Morrison A, and von Glinow, M A. Women and minorities in management. american psychologist 1990;95(2):200-8.
 45. Schwartz R. Support from Above the Glass Ceiling: Narratives of Women as University Student Leaders 2019.
 46. Shetab Bushehri NE, M; Kuchkian, H .; Mishabaki Esfahani, A. Study and ranking of factors preventing the promotion of women to managerial positions in Khuzestan sports committees. Sports Science Research. 2009;6(19):171-89 ( Persian)
 47. Kim P, Juliana M, Molly R. Recommendedcttation: Women and Leadership: Public Says Women are Equally Qualified but Barriers Persist. Washington, DC: Pew Research Center. 2015.
 48. Mottaqi Shahri M.; Ghafouri, F.; Mahmoudi, A. Comparison of the role and presence of women in managerial positions in sports and non-sports organizations New approaches in sports management. 2014;2(4):9-20 (Persian)
 49. Schulpen T. The glass ceiling:A biological phenomenon. Medical hypotheses. 2017:41-3.
 50. Bonyan A, and Kashef, M. Differences in legal awareness and civil liability of male and female sports coaches in sporting events. Applied Research in Sports Management. 2014;2(4):79-90. (Persian)
 51. Sedaghat GA. A study of the conditions and restrictions of women's labor rights from the perspective of jurisprudence and law. Journal of Knowledge. 2007;16(118):97-111.(Persian).