نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استاد تمام گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه‌های موثر بر مدل معماری منابع انسانی داوطلب در برگزاری رویدادهای ورزش دانشگاهی انجام شد.

پژوهش حاضر از نظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها، میدانی و از نظر استفاده، بنیادی و کاربردی است. جامعة موردمطالعه، متخصصین حوزه مدیریت منابع انسانی، داوطلبی و ورزش دانشگاهی بودند و با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی، 19 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش اصلی گردآوری داده‌ها، مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته بود. روایی پژوهش از طریق نمایش روند تحلیل مصاحبه‌ها به متخصصین مورد تایید قرار گرفت و در خصوص تایید پایایی به ‌لحاظ روش‌شناختی و محتوایی، از دو متخصص این حوزه که هیچ ارتباطی با پژوهش نداشتند، دربارة درستی جنبه‌های مختلف پژوهش از گردآوری تا تحلیل داده‌ها نظرخواهی شد.

بر اساس یافته‌های حاصل از مصاحبه‌ها، 84 کد اولیه به دست آمدند و در پنج دسته اصلی شامل پیشرانه‌های معماری منابع انسانی داوطلب، عناصر معماری منابع انسانی داوطلب، موانع توسعه معماری منابع انسانی داوطلب، سیستم‌های راهبردی معماری منابع انسانی داوطلب و کارکردهای معماری منابع انسانی داوطلب طبقه‌بندی شدند.

به کارگیری مدل معماری منابع انسانی در مدیریت داوطلبان رویدادهای ورزش دانشگاهی، از طریق شناخت مطلوب از عناصر و پیشرانه‌های معماری منابع انسانی داوطلب، با به کارگیری سیستم‌های راهبردی معماری منابع انسانی داوطلب و تلاش برای رفع موانع توسعه معماری منابع انسانی داوطلب، می‌تواند به تحقق کارکردهای معماری منابع انسانی داوطلب برای ذینفعان رویداد منجر شود. در نهایت، با حفظ انگیزه و تعهد داوطلبان، فرآیند اجتماعی شدن داوطلبین تسهیل می‌گردد، صاحب تخصص کافی شده و حس ارزشمندی خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Chelladurai P, Kerwin S. Human Resource Management in Sport and Recreation. Third edition, Human Kinetics. 2017.
 2. Howes J. Qualitative Study of Sport Event Volunteer Management [dissertation]. University of Northern Colorado; 2016.
 3. Taylor T, Doherty A, McGraw P. Managing People in Sport Organizations: A strategic human resource management perspective. Second Edition, London (GB): Routledge;
 4. Kim E. A systematic review of motivation of sport event volunteers, World Leisure Journal. 2018; 60(4):306-329.
 5. Rozmiarek M, Poczta J, Malchrowicz E. Motivations of Sports Volunteers at the 2023 European Games in Poland. Journal of Sustainability. 2021; 13(11):1-14.
 6. Bang H. Volunteer age, job satisfaction, and intention to stay: A case of non-profit sport organizations. Leadership & Organization Development Journal. 2015; 36(2):161-176.
 7. Benson AM, Wise International Sports Volunteering. First edition. London (GB): Routledge. 2017.
 8. Holmes K, Lockstone-Binney L, Smith KA, Shipway R. The Routledge Handbook of Volunteering in Events, Sport and Tourism. First Edition. London (GB): Routledge Taylor & Francis Group. 2021.
 9. Cho H, Li C, Wu Y. Understanding sport event volunteers’ continuance intention: An environmental psychology approach. Sport Management Review. 2019; 23(4): 615-625.
 10. Ranjan W, Abeysinghe C, Vitharane S. Sport Voluntarism: Indicators of Sport Volunteers' Satisfaction and Motivation. European Journal of Business and Management. 2021; 13(6):195-216.
 11. Warner S, Newland BL, Green BC. More than Motivation: Reconsidering Volunteer Management Tools. Journal of Sport Management. 2011; 25(5):291-407.
 12. Masterman G. Strategic Sports Event Management: An International Approach. Third edition. London (GB): 2014.
 13. Lachance EL, Parent MM. The volunteer experience in a para-sport event: an autoethnography. Journal of sport management, 2020; 34(2):93-102.
 14. Angosto S, Díaz-Suárez A, López-Gullón JM. Motivation and satisfaction in university sports volunteering. Journal of Human Sport and Exercise. 2021; 18(1):1-13.
 15. Ahmadi M. Investigating the Impact of Human Resource Architecture on the Productivity of Bushehr Tax Administration Staff [Master’s thesis]. Payame Noor University of Shiraz; 2016. (Persian).
 16. Salimifard K, Javidkaram M, Mohammadizade Z. An analytical model for measuring the factors affecting the organization's human resource architecture. Journal of Human resource management research. 2018; 10(4):133-158. (Persian).
 17. SeyedNaghavi M, Ghasemi H. Human Resources Architecture Model. Tehran: Allameh Tabataba’I University Jahad Publications; 2011. (Persian).
 18. Alfes K, Antunes B, Shantz AD. The management of volunteers – what can human resources do? A review and research agenda. The International Journal of Human Resource Management. 2017; 28(1):62-97.
 19. Newton C, Becker K, Bell S. Learning and development opportunities as a tool for the retention of volunteers: A motivational perspective. Human Resource Management 2014; 24:514–530.
 20. Allen JB, Bartle M. Sport event volunteers' engagement: management matters. Journal of Managing Leisure. 2014; 19(1):36-50.

21.       Kang M. Moderating effects of identification on volunteer engagement. Journal of Communication Management. 2016; 20(2):102-117.

 1. Gould M. Directing and Managing Volunteers. Research Starters: Business (Online Edition). 2015; 1-6.
 2. Allison L, Okun M, Dutridge K. Assessing volunteer motives: A comparison of an open-ended probe and Likert rating scales. Journal of Community & Applied Social Psychology. 2002; 12(4):243–255.
 3. Nichols G, Hogg E, Knight C, Storr R. Selling volunteering or developing volunteers? Approaches to promoting sports volunteering. Voluntary Sector Review. 2019; 10(1):3-18.
 4. Chelladurai P. Human resource management in sport and recreation. Illinois: Human Kinetics. 2006.

26.       Kim E, Fredline L, Cuskelly G. Heterogeneity of sport event volunteer motivations: A segmenttion approach. Journal of Tourism Management. 2018; 68:375-386.

 1. Bakhshnia M.The effect of role ambiguity on the intention of re-attending sports event volunteers with the mediating role of satisfaction [Master’s Thesis].Faculty of Physical Education and Sport Sciences: Shahid Rajaei University; 2020. (Persian).
 2. Garner JT, Garner LT. Volunteering an opinion: Organizational voice and volunteer retention in nonprofit organizations. Non-profit and Voluntary Sector Quarterly. 2011; 40(5):813-828.
 3. Bopota O, Loukovitis A, Politi V, Barkoukis V. Beliefs of Greek Sport Volunteers about Their Competencies in Volunteering. Physical Education, Sport and Kinesiotherapy Journal. 2020; 59(3):312-321.
 4. Aisbett L, Randle E, Kappelides P. Future volunteer intentions at a major sport event. Annals of Leisure Research. 2015; 18(4):491-509.
 5. Koutrou N, Pappous AS, and Johnson A. Post-Event Volunteering Legacy: Did the London 2012 Games Induce a Sustainable Volunteer Engagement. Journal of Sustainability. 2016; 8(12):12-21.
 6. Sinha M. Volunteering in Canada, 2004 to 2013: Spotlight on Canadians: Results from the General Social Survey. Statistics Canada, 2015; 89-652.
 7. Doherty A. A Profile of Community Sport Volunteers, Ontario: Parks and Recreation Ontario and Sport Alliance of Ontario. 2005.
 8. Chelladuray P. Madella A. Human resource management in Olympic sports. organizations. First edition, Champaign, IL: Human Kinetics. 2006.
 9. Slaughter L, Home R. Motivations of long-term volunteers: human services vs. events, Journal of Hospitality, Tourism and Leisure Science. 2004; 2:1-12.
 10. Japan National Olympic Committee. Volunteering Strategy for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020. 2016. https://tokyo2020.org.
 11. Krajnakova E, Simkus A, Pilinkiene V, Grabowska M. Analysis of barriers in sports volunteering. Journal of International Studies. 2018; 11(4):254-269.
 12. Paine A, McKay S, Moro D. Volunteering and employability, Journal of Voluntary Sector Review. 2013; 4(3):355-376.
 13. Reid F.Increasing sports participation in Scotland: are voluntary sports clubs the answer.International Journal of Sport Policy and Politics. 2012;4(2):221-241.
 14. Darcy S, Maxwell H, Edwards M, Onyx J, Sherker S. More than a sport and volunteer organisation: Investigating social capital development in a sporting organization. Sport Management Review. 2014; 17(4):395-406.