نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار مرکز تحقیقات طب ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

4 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناسایی و مدلسازی عوامل موثر بر برندسازی ویژگی‌های شخصیتی داوطلبان ورزشی در رویدادهای ورزشی دانشگاهی ایران بود.

روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع کیفی و از منظر هدف از نوع تحقیقات توسعه‌ای است که با روش نظریه داده بنیاد انجام شد. روش جمع‌آوری اطلاعات توسط مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته بود. فرآیند مصاحبه‌ها با 15 نفر از خبرگان از جمله برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی و اساتیدی که در زمینه برندسازی تخصص داشته‌اند انجام شد. شیوه تحلیل داده‌های کیفی توسط دو پژوهشگر مجزا انجام شد و سپس حاصل توافق درونی محققان وارد پژوهش شد.

یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که سه عامل به عنوان شرایط علی، پنج عامل به عنوان شرایط زمینه‌ای و شش عامل به عنوان شرایط مداخله‌گر برندسازی ویژگی‌های شخصیتی داوطلبان ورزشی در رویدادهای ورزشی ایران نقش دارد. محرز است که داوطلبان بخش جدایی‌ناپذیر ورزش و رویداد‌های ورزشی هستند، به همین دلیل ویژگی‌های شخصیتی آن‌ها باید مد نظر قرار گیرد. از آنجایی که شرایط مداخله‌گر بیشترین نقش را در تعیین راهبردها دارد پیشنهاد می‌شود که برای ارتقای سطح داوطلبان ورزشی، به ارتقای روابط عمومی و حرفه‏ای، ویژگی‌های فردی آن‌ها مانند توانایی شخصی، دانش و مهارت آن‏ها مد نظر قرار گیرد.

نتیجه‌گیری: همچنین پیشنهاد می‌شود که بهترین داوطلبان رویدادهای ورزشی را برای ارتقا روحیه آن‌ها و انگیزه سایر داوطلبان به سمت‌های بالاتر در رویدادهای بعدی ارتقا داد یا برای رویدادهای بین‌المللی مانند المپیک، بازی‌های آسیایی که از همه دنیا نیروی داوطلب جذب می‏کند، معرفی شوند. در این صورت است که روحیه داوطلبی در جامعه و ورزش کشور نهادینه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Azadi R, Javani, V. Influence of Social Responsibility on Branding of Individual Athletes as a Mediator of Brand Reputation and Attachment (Case Study: Ali Daei). Sport Management Studies. 2018;10(51):247-66. (Persian).
 2. Tarighi R, Hamidi, M., & Rajabi, H. Identifying Effective Factors in Development of Sport Marketing in University Sport of IR Iran. Sport Management Studies. 2017;8(40):113-30 (Persian).
 3. Duarte PO, Alves, H. and Raposo, M. B. . Understanding university image: a structural equation model approach. International Review on Public and Nonprofit Marketing. 2018;7:21-36.
 4. Hadavi SF. Comparative study of massive management of sport volunteers in Iran and selected countries. Sport Management Studies. 2014;5(21):15-36. (Persian).
 5. Andam R, Hamidi, M., Taslimi, Z Volunteer management in sport: (the case study of Sport Administration of Tehran Municipality). Contemporary Studies on Sport Management. 2012;2(3):93-103 (Persian).
 6. Pak TY. Old-age income security and tourism demand: A quasi-experimental study. Journal of Travel Research. 2020;59(7):1298-315.
 7. Afrozeh M, moharramzadeh, M., kashef, M., afrozeh. The Identification of Motivation, Personality and Social Factors in Sport Volunteers. Journal of Sport Management. 2011;3(11):65-81.(Persian).
 8. Bang H, Won, D., & Park, S. School engagement, self-esteem, and depression of adolescents: The role of sport participation and volunteering activity and gender differences. Children and youth services review. 2020;113:105-20.
 9. Doherty A, Misener, K., & Cuskelly, G. Toward a multidimensional framework of capacity in community sport clubs. Nonprofit and voluntary sector quarterly. 2014;43(2):124S-42S.
 10. Cho H, Li, C., & Wu, Y. Understanding sport event volunteers’ continuance intention: An environmental psychology approach. Sport Management Review. 2020;23(4):615-25.
 11. Solberg HA. Major sporting events: Assessing the value of volunteers' work. Managing leisure. 2003;8(1):17-27.
 12. Hoseini G, Hamidi, M., & Tojjari, F. The design of student sport strategy of Islamic Azad University. Journal of Sport Management. 2013;4(15): 15-33(Persian).
 13. Manafi F, Ramezaninezhad, R., GoharRostami, H. I., & Dastoom, S. Analyzing the development trend of Iranian collegiate athletics from the first to fifth macro development programs. Sport Management and Development. 2017;6(1):67-86 (Persian).
 14. Asarian R. identification and prioritization of the success factors in social entrepreneurship, fourth national conference of management accounting and economy with emphasis on regional and global marketing,. Permanent Secretariat of the Conference; Tehran- Shahid Beheshti University2019 (Persian).
 15. Rasooli M, Hadavi, F., Saatchian, V. Developing the sport volunteer management patent for Iran sport. Sport Management Studies. 2015;7(29):51-66 (Persian).
 16. Strauss A, & Corbin, J Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques,: Sage Publications; 1990.
 17. Danaeefard HA, SM. Adel, A. Qualitative Research Methodology in Management: A Comprehensive Approach: Eshraqi Publishing. (Persian).. 2000.
 18. Gulsrud NM, Gooding, S., & van Den Bosch, C. C. K. Green space branding in Denmark in an era of neoliberal governance. Urban forestry & urban greening. 2013;12(3):330-7.
 19. Popovska B, & Darcq, J. European Union Nation Branding through Humanitarian and Developmental Initiatives-Focus on EU Aid Volunteers. Academicus International Scientific Journal, Entrepreneurship Training Center Albania. 2019(20):142-53.
 20. Prieto Larraín MC. Branding the Chilean nation: socio-cultural change,national identity and international image. Faculty of Humanities Leiden University; 2011.
 21. Verma HV. Coffee and tea: Socio-cultural meaning, context and branding. Asia-Pacific Journal of Management Research and Innovation. 2013;9(2):157-70.
 22. Pashkus VY, Pashkus, N. A., Asadulaev, A. B., & Bulina, A. O. Socio-cultural sphere, Governance and City branding in new economy. Review of European Studies. 2015;6(7):86-92.
 23. Calman A. Are volunteers worth the effort? Maximizing the value of volunteers in the hospital library. Journal of Hospital Librarianship. 2010;10(4):395-401.
 24. Jack BA, Kirton, J. A., Birakurataki, J., & Merriman, A. The personal value of being a palliative care community volunteer worker in Uganda: a qualitative study. Palliative medicine. 2012;26(5):753-9.
 25. Boezeman EJ, & Ellemers, N. Intrinsic need satisfaction and the job attitudes of volunteers versus employees working in a charitable volunteer organization. Journal of Occupational and Organizational Psychology. 2009;82(4): 897-914.
 26. Yada H, Odachi, R., Adachi, K., Akiyama, H., & Yamane, T. Attitudes related to social distance between commissioned welfare volunteers (minsei-iin) and people with mental illness. Journal of Rural Medicine. 2020;15(4):204-11.