نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی اثر شفافیت سازمانی بر دوسوتوانی سازمانی با میانجی مستندسازی تجربیات و سینرژی سرمایه انسانی در ادارات ورزش و جوانان استان تهران بود.

روش‌شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعه آماری را تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران تشکیل می‌دادند. نمونه‌ آماری به تعداد قابل کفایت برای آزمون مدل در نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس به روش تصادفی-طبقه‌ای انتخاب شد (172 نفر). ابزار پژوهش، پرسشنامه‌ای شامل 40 سوال برای چهار متغیر (و 9 بُعد آن‌ها) در مقیاس 5 گزینه لیکرت بود. اعتبارسنجی پژوهش با استفاده از روش روایی محتوایی (11 صاحب‌نظر)، پایایی (آلفای کرونباخ) و روایی سازه (برازش مدل) ارزیابی و تأیید گردید.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که شفافیت سازمانی اثر مستقیم و معنی‌داری بر مستندسازی تجربیات، سینرژی کارکنان و دوسوتوانی سازمانی دارد (به ترتیب با ضرایب 71/0، 46/0 و 72/0). آزمون روابط غیرمستقیم نشان داد که اثر شفافیت سازمانی بر دوسوتوانی سازمانی از مسیر هر دو میانجی مستندسازی تجربیات (43/0) و سینرژی کارکنان (36/0) معنی‌دار است.

نتیجه‌گیری: براساس نتایج، اثر میانجی مستندسازی تجربیات از سینرژی کارکنان بیشتر بود. همچنین اثر مستقیم شفافیت سازمانی بر دوسوتوانی سازمانی از اثر غیرمستقیم بیشتر مشاهده شد. بنابراین شفافیت سازمانی هر چند اثر قابل توجهی بر دوسوتوانی سازمانی دارد اما این اثر با مداخله دو متغیر میانجی بیشتر می‌شود. از این رو ارتقای شفافیت سازمانی ادارات ورزش و جوانان وقتی می‌توان به عملکرد بالاتری منجر شود که با سیستم مدیریت منابع انسانی تلفیق شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Bayati B, Solymani M, Ahmadi S. The effect of organizational inertia on organizational hypocrisy with the mediator of Social Undermining and Working low (case study in the Tehran Municipality Sports Organization). Scientific Journal Of Organizational Behavior Management in Sport Studies. 2019;6(2):85-99.
 2. Saati-Zarei AA. Designing a model of the empowerment effect of employees with the mediating role of talent management and organizational intelligence in the general departments of sports and youth of the country: PhD dissertation of Hamadan Islamic Azad University; 2019. (Persian).
 3. Darvishi H, Azimi-Zachekani F. The effect on reducing corruption organization Transparency mediated by organizational trust studied Khordad hospital staff Varamin. Journal of Public Administration. 2016;8(1):153-66. (Persian).
 4. Miandari K, Deyhimpour M, Najjari R, Abedijafari H. Designing a Model for Increasing Organizational Transparency with a Data Driven Approach in Governmental Organizations. Journal of Research on Management of Teaching in Marine Sciences. 2018;5(1):95-110.
 5. Azar A, Ismailpour R, Taheri SM. Investigating the Effect of Organizational Bicycling on the Performance of Service Organizations with the Role of Environmental Dynamics Modification. National Conference on World Scientific Research in Management, Accounting, Law and Social Sciences; Shiraz. 2017. (Persian).
 6. Razavi SM, Shahriari SA, Ahmadpour-Dariani M. The Effect of Organizational Ambidexterity on Strategic Entrepreneurship. Journal of Entrepreneurship Development. 2016;8(4):767-86. (Persian).
 7. Paliokaitė A, Pačėsa N. The relationship between organisational foresight and organisational ambidexterity. Technological Forecasting and Social Change. 2015;101:165-81.
 8. Rahmani-Sarsht H, Mazloumi N, Sefidchian S. Documentation of Experiences: Dimensions of Concept, Stimuli and Consequences. Tehran: First Edition. Marandiz Publications; 2017. (Persian).
 9. Navidi F, Riyahiniya N. The role of documentation in organizational knowledge management: A case study at satellite research institute. Journal of Library and Information Science Studies. 2017;24(19):3-20. (Persian).
 10. Zamani A. Qualitative Analysis of Principles of Documenting the Organizational Experiences of University Directors. Journal of Research in Educational Science. 2017;10(35):201-28. (Persian).
 11. Farajvand E. from synergy to synnovation. Quarterly Journal of Public Organzations Management. 2018;6(1):51-62. (Persian).
 12. Rafighi M. Synergy Thermodynamic Interactive Patterns in Human Capital Education Quality. First International Conference on Management, Economics, Accounting and Educational Sciences; Sari. 2015. (Persian).
 13. Ji W, Zhang S, Yukawa S, Onomura S, Sasaki T, Miyazawa Ki, et al. Regulating higher-order organization through the synergy of two self-sorted assemblies. Angewandte Chemie International Edition. 2018;57(14):3636-40.
 14. Asgari-Anaraki A, Hashemi-Fesharaki F. Mechanisms for increasing synergy (synergy) in holding organizations. International Conference on Management, Economics and Industrial Engineering; Tehran. 2015. (Persian).
 15. naghavi Ms, Farahani F. Ccultivating Strategic fit and Organizational Transparency PromotionThrough Innovation Leadership Style. Management Studies in Development and Evolution. 2014;22(72):75-97. (Persian).
 16. Mombeini Y, Ebrahimpoor M, Moradi M. The study of ambiguities and typology of organizational ambidexterity in technology- based organizations. Journal of industrial technology development. 2014;12(23):59-72. (Persian).
 17. Talebi A, Amini S, Tolouparsa F. Investigation on the relationship of feeling of anomie and possibility of communicative action in Mashhad. Journal of Social Problems of Iran. 2015;6(1):51-70.
 18. Mazloumi N, Sefidchian S. Investigating the role of change capacity in shaping the documentation of experiences with a qualitative approach. Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies. 2015;4(2):1-26. (Persian).
 19. Liaqat J. The relationship between information technology and organizational structure and the performance of the staff of the General Directorate of Sports and Youth of Fars: Master Thesis. Islamic Azad University, Arsanjan Branch; 2016. (Persian).
 20. Mazloumi N, Sedghiani JS, Sefidchian S. A model for documenting experiences and the factors that create them. Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies. 2017;6(4):103-7. (Persian).
 21. Ramezani M. The Impact of Organizational Transparency on Administrative Corruption with the Mediation of Cultural Attitudes Case Study: Employees of the General Directorate of Sports and Youth of Mazandaran Province: Master's thesis, University of the North, Faculty of Sports Sciences; 2017. (Persian).
 22. Asayesh L. Designing a model of human resource management and organizational culture on the effectiveness of the organization with the mediation of knowledge management in the General Directorate of Sports and Youth of East Azerbaijan Province: PhD thesis. University of Guilan, Faculty of Physical Education and Sports Sciences; 2018. (Persian).
 23. Hakimi-Ghadimi M. The effect of management information systems on organizational performance (Case study: General Directorate of Sports and Youth of East Azerbaijan Province). East Azerbaijan: Master Thesis. Azerbaijan Niloufari Wheel Higher Education Institute; 1397. (Persian).
 24. Gibson C, Birkinshaw J. Contextual determinants of organizational ambidexterity. Academy of Management Journal. 2004;47(2):209-26.
 25. Johnson P, Duberley J. Anomie and culture management: reappraising Durkheim. Organization. 2011;18(4):563-84.
 26. Halachmi A, Greiling D. Transparency, e-government, and accountability: Some issues and considerations. Public Performance & Management Review. 2013;36(4):562-84.
 27. Cordella A, Tempini N. E-government and organizational change: Reappraising the role of ICT and bureaucracy in public service delivery. Government Information Quarterly. 2015;32(3):279-86.
 28. Aniscenko Z, Robalino-López A, Rodrígue TE, Pérez BE, editors. Regional Cooperation in Dealing with Environmental Protection. E-government and Sustainable Development in Andean Countries. ENVIRONMENT TECHNOLOGIES RESOURCES Proceedings of the International Scientific and Practical Conference; 2017.
 29. Menchetelli V. Digital Cultural Heritage| International Experiences Documentation, Survey and Representation for Knowledge, Design and Conservation. diségno. 2018(3):248-50.
 30. Joshi PR, Islam S. E-government maturity model for sustainable e-government services from the perspective of developing countries. Sustainability. 2018;10(6):1882.
 31. Santos R, Pereira I, Azevedo I. Dynamic Generation of Documentation, Code, and Tests for a Digital Marketing Platform's API. Code Generation, Analysis Tools, and Testing for Quality: IGI Global; 2019. p. 1-35.
 32. Pamment J. Accountability as strategic transparency: Making sense of organizational responses to the International Aid Transparency Initiative. Development Policy Review. 2019;37(5):657-71.
 33. Shehab RAH. Organizational Ambidexterity Practices to Achieve Strategic Agility in Sports Clubs. International Journal of Sports Science and Arts. 2019;3(02):36-58.
 34. Vo Thanh T, Seraphin H, Okumus F, Koseoglu MA. Organizational ambidexterity in tourism research: A systematic review. Tourism Analysis. 2020;25(1):137-52.
 35. Wolfe RA, Weick KE, Usher JM, Terborg JR, Poppo L, Murrell AJ, et al. Sport and organizational studies: Exploring synergy. Journal of Management Inquiry. 2005;14(2):182-210.
 36. Ziakas V, Costa CA. The use of an event portfolio in regional community and tourism development: Creating synergy between sport and cultural events. Journal of Sport & Tourism. 2011;16(2):149-75.
 37. Fitzgerald MP, Sagaria MAD, Nelson B. Career patterns of athletic directors: Challenging the conventional wisdom. Journal of Sport Management. 2014;8(1):14-26.
 38. Jackson B, Gucciardi DF, Dimmock JA. Toward a multidimensional model of athletes’ commitment to coach-athlete relationships and interdependent sport teams: A substantive-methodological synergy. Journal of Sport and Exercise Psychology. 2014;36(1):52-68.
 39. HUANG Y-l, SHAO Y-j. Development of Network Sports Organization: Challenge of Virtualization and Reality. Journal of Beijing Sport University. 2015:11.
 40. Araújo D, Davids K. Team synergies in sport: theory and measures. Frontiers in psychology. 2016;7:1449.
 41. Král P, Cuskelly G. A model of transparency: Determinants and implications of transparency for national sport organizations. European Sport Management Quarterly. 2018;18(2):237-62.
 42. Davari A, Rezazadeh A. Structural Equation Modeling with PLS Software. First Edition ed. Tehran: University Jihad; 2016.
 43. Rashidnia M. Investigating the Relationship between Psychological Empowerment and Proportionality - Person in the General Department of Sports and Youth of Guilan Province: Gilan University Master's Thesis; 2017. (Persian).
 44. Ziaei S, Tavakoli S. Documenting Experiences: An Analysis of Behavioral–Cultural Factors and the Mechanisms of Recording Managers' Experiences (Case Study of Documentation Center of Astan Quds Razavi). National Studies on Librarianship and Information Organization. 2016;26(4):139-54.