نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی ،واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

4 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تأثیر توانمند‌سازی روان‌شناختی بر جذب خیرین با نقش میانجی خلاقیت مدیران ورزشی بود.

روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی از نوع مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش مدیران و معاونین سازمان های ورزشی از جمله اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، رؤسا و مسؤلین روابط عمومی فدراسیون-های ورزشی، مدیران و مسؤلین ورزش سازمان آموزش و پرورش استان تهران بودند که تعداد آنان شامل 266 نفر بود. نمونه این پژوهش مشتمل بر 157 نفر است که طبق جدول کرجسی و مورگان به صورت تصادفی از نوع طبقه ای نسبی جهت پاسخ گویی به پرسشنامه‌های پژوهش حاضر انتخاب شدند. ابزار پژوهش از سه پرسشنامه توانمند‌سازی روان‌شناختی کریمی نژاد مریان (2011)، جذب خیرین افروزه، افروزه و کاملی (2017) و خلاقیت سازمانی دل ای لو و هوتون (2008) استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج معادلات ساختاری نشان داد که اثر توانمند‌سازی روان‌شناختی بر خلاقیت، اثر خلاقیت بر جذب خیرین و اثر توانمند‌سازی روان‌شناختی بر جذب خیرین مثبت و معنادار است. همچنین نتایج بیانگر این بود که توانمند‌سازی روان‌شناختی بر جذب خیرین با نقش میانجی خلاقیت مدیران ورزشی تأثیر دارد.

نتیجه‌گیری: بنابراین مدیران ذیربط می‌توانند با توجه به یافته‌های موجود، ساز و کارهایی جهت ارتقاء توانمندسازی روان-شناختی و خلاقیت کارکنان برگزینند. لذا پیشنهاد می‌شود که مدیران ذیربط برای ارتقا خلاقیت در سازمان، به بکارگیری و جذب نیروی انسانی خلاق و نوآور بپردازند و سازمان در اهداف و ماموریت خود توانمندسازی روان‌شناختی را بگنجایند تا به جذب خیرین کارکنان منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Rifkin SB. Examining the links between community participation and health outcomes: a review of the literature. Health policy and planning. 2014;29(2), 98-106.
 2. Baumer B, & Zimbalist A. The impact of college athletic success on donations and applicant quality. International Journal of Financial Studies. 2019;7(2), 1-23.
 3. Amiri Parian S, Doroudian AA, Honary H, Safania AM. Designing a comprehensive model for attracting donors in sports with a data theory approach. Cultural Sociology, Institute of Humanities and Cultural Studies. 2020;11 (4), 67-31.
 4. Yaqubi A, Purkiani M, Emami F, Alawi H. Presenting a qualitative model of factors affecting the attraction of the country's student sports benefactors (based on data foundation theorizing). Research in Educational Sports. 2020;8 (21), 84-59.
 5. Kariminejad Marian N. Standardization of Psychological Empowerment Questionnaire for employees in Iranian Olympic Sports Organizations. Master thesis in Sports Management. Islamic Azad University, Central Tehran Branch. Faculty of Physical Education and Sports Sciences. 2011.
 6. Afroozeh, M. S., Mozaffari, S. A., Njaf Aghaee, A., & Saffari, M.. Identify domains and factors affecting on social responsibility of professional football clubs Iran. Sport Management and Development. 2016;5(2), 69-89.
 7. DiLiello TC, Houghton JD. Creative potential and practiced creativity: Identifying untapped creativity in organizations. Creativity and Innovation Management. 2008;17, 37-46.
 8. Khadem A. Identifying and modeling the factors affecting the attraction of charitable resources and devotion to women's sports. Strategic studies of sports and youth. 2019;18 (43), 1- 22.
 9. Bunds K, Brandon-Lai S, Armstrong C. An inductive investigation of participants’ attachment to charity sports events: The case of team water charity. European Sport Management Quarterly, 2016;16(3), 364-83.
 10. Heidarifard S, Sharifian I. Identify and compare barriers to charitable participation in the development of sports facilities. Sports Management Studies. 2017;9 (41), 81-96
 11. Rowe K Karg, A & Sherry E Community-oriented practice: Examining corporate social responsibility and development activities in professional sport. Sport Management Review. 2019;22(3), 363-378.
 12. Bottiglia R. Competitive frontiers in P2P lending crowdfunding. In Crowdfunding for SMEs. London: Palgrave Macmillan. 2016.
 13. Filo K Fechner, D & Inoue Y. Charity sport event participants and fundraising: An examination of constraints and negotiation strategies. Sport Management Review, 2019;23(3), 387-400.
 14. mosadeghrad A, & ehteshami F. Explaining and Predicting Donors’ Participation Behavior in Iranian Health System. Hakim Health Systems Research Journal. 2019;22(4), 284- 297.
 15. Afshari, M., Fattahpour Morandi, M., Mir Safian, H.R. Financial support: an approach to attracting capital for sports projects in West Azerbaijan province. Sports Management Studies. 2018;47 (10), 67-84.
 16. Alguacil M, González-Serrano M H, Gómez-Tafalla A M, González-García R J, & Aguado-Berenguer S. Credibility to attract, trust to stay: the mediating role of trust in improving brand congruence in sports services. European Journal of International Management. 2021;15(3), 231-246.
 17. Hwang G, Kihl LA. Inoue Y. Corporate social responsibility and college sports fans’ online donations, International Journal of Sports Marketing and Sponsorship. 2020;21 (4), 597-616.
 18. Hosseini M, Foladi Heydarlou S., Ghare khani H. Barriers to creativity of the staff of the general department of physical education of the ministry of education. Applied Research in Sports Management. 2015;5 (2), 83- 90.
 19. Rezaei Sufi M, Kawtharipour M, Khosravi Rad B, Zarefakhrian N. (2015). The relationship between time management and the desire for planning and creativity of managers and employees of the Ministry of Sports and Youth. Applied Research in Sports Management. 2015;4 (4), 11-121.
 20. Nazari R, Alipanahian N. Provide a model of structural equations to promote the empowerment and effectiveness of human capital through the delegation of authority in sports organizations. Human Resource Management. 2015;3 (1), 35-44.
 21. Nazemi F. The role of managers' spiritual leadership on empowerment and creativity of employees of sports and youth departments of Semnan province. Master Thesis, Islamic Azad University of Shahroud. 2018.
 22. Mousavi J, Safania AM, Shirvani S. Investigating the effect of knowledge management and psychological empowerment on employees' creativity. Contemporary Research in Sports Management. 2014;4 (7), 95-81.
 23. Ghiasi Nodoshan Q, Universal chivalry f, Khorsandi Tasko A. Investigating the relationship between psychological empowerment and creativity of the staff of the Ministry of Communications and Information Technology. Innovation and Creativity in the Humanities. 2016;6 (3), 96-77.
 24. Javadipour M, Parsajou A. The relationship between employee empowerment and organizational health of the General Directorate of Sports and Youth of Hamadan Province. Human resource management in sports. 2015;3 (1), 25-34.
 25. Nazari R, Qare M, Asadolahi Sh. Presenting a model of the relationship between managers' creativity and customer relationship management and its role on customer loyalty of Isfahan sports clubs. Applied research in sports management. 2019;7 (4), 37-44.
 26. Shirmohammadzadeh M, Kashif M, Qasemzadeh A. Investigating the antecedents and consequences of psychological empowerment of employees of sports and youth departments. Sports Management and Development. 2015;5 (2), 248-261.
 27. Frye T. Ownership, voting, and job creation in Russia. European Journal of Political Economy. 2016;22(2), 452-471.
 28. Afshari, M., Fattahpour Morandi, M., Mir Safian, H.R. Financial support: an approach to attracting capital for sports projects in West Azerbaijan province. Sports Management Studies. 2018;47 (10), 67-84.