نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر طراحی الگوی مدیریت استعداد و جانشین پروری با رویکرد شایسته سالاری در ادارات کل ورزش و جوانان بود.

روش شناسی: روش تحقیق حاضر بصورت کیفی و بر اساس رویکرد نظریه داده بنیاد و بر اساس مدل استراوس و کوربین بود. جامعه آماری تحقیق شامل متخصصان مدیریتی و مدیریت ورزشی، صاحب نظران و مسئولین ارشد و ستادی ادارات کل ورزش و جوانان بوده و از روش نمونه‌گیری غیر احتمالی و نمونه‌گیری گلوله‌برفی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها تا رسیدن به اشباع نظری با 20 نفر از متخصصان و صاحب نظران مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده است. از نرم افزار MAXQDA برای کدگذاری داده ها استفاده شد.

یافته ها: نتایج نشان داد الگوی مدیریت استعداد و جانشین پروری با رویکرد شایسته سالاری دارای 9 مقوله و 96 مفهوم است. همچنین شرایط علی دارای 20 مفهوم، شرایط مداخله گر دارای 15 مفهوم، شرایط زمینه ای دارای 10 مفهوم، پدیده راهبردی 9 مفهوم و 13 مفهوم برای پیامد این الگو شناسایی شد.

نتیجه گیری: استفاده از الگوی مدیریت استعداد می تواند با مدیریت بهتر منابع انسانی یک مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد نماید. پیامد‌های بسیار مهمی که استفاده از این الگو برای سازمان در آینده بوجود می‌آورد بسیار ارزشمند و برای موفقیت سازمان بسیار ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. Sims SD, Gay SM. Building Tomorrow's Talent: A Practitioner's Guide to Talent Management and Succession Planning: Authorhouse; 2007.
 2. Muratbekova‐Touron M, Kabalina V, Festing M. The phenomenon of young talent management in Russia—A context‐embedded analysis. Human Resource Management. 2018;57(2):437-55.
 3. Rajabipoor Meybodi A, Mohammadi M. Designing an Integrated Model of Talent Management through Thematic Analysis. Journal of Human Resource Management. 2020;10(3):79-104.
 4. Ready DA, Conger JA. Make your company a talent factory. Harvard business review. 2007;85(6):68.
 5. Hossinpour D, Manteghi M, Malekmohamadi S. Investigating the Role of Talent Management in Organization's Intellectual Capital Development: A Case Study of Iran's PANHA. Innovation management journal. 2015;4(3):97-118.
 6. Hajikarimi A, Soltani M. Study and analysis of talent management measures: a case study of Iran machinery and industrial equipment industry. Organizational Culture Management. 2011;9(23):95-116.
 7. Byham WC, Nelson G, Paese M, editors. Cultivating leaders with an acceleration pool. Healthcare Forum Journal; 2000: Healthcare Forum.
 8. Mandi AR. A case study exploring succession planning: Supported by a quantitative analysis of governmental organizations in the Kingdom of Bahrain: The George Washington University; 2008.
 9. Barbu MCR, Diaconescu DL. Talent management in sport organizations. Journal Of Sport And Kinetic Movement. 2018;1:31.
 10. Hassan Y, Pandey J, Varkkey B, Sethi D, Scullion H. Understanding talent management for sports organizations-Evidence from an emerging country. The International Journal of Human Resource Management. 2021:1-34.
 11. Lotfi Yamchi K, Kalateh Seifri M, Hosseini E. Structural model of the effect of talent management on human resource productivity and innovation in sports organizations (Case study: General Department of Sports and Youth of East Azerbaijan Province). Human Resource anagement in Sport. 2017;5(1):35-48.
 12. Saati Zarei A, Shabani Bahar GR, Solymani M. Designing the Compilation Model of Empowerment Process, Talent Management System and Organizational Intelligence Capabilities by Using Interpretative - Structural Modeling at General Directorates of Sports and Youth. Sport Management Studies. 2020;11(58):219-42.
 13. Alizadeh R, Davin HF, Peymannizad H, Keshtidar M. Developing the Theoretical Indicators of Implementing Talent Management in Iran Sports Organizations (Based on Grounded Theory Approach). Applied Research in Sport Management. 2021;9(4):147-60.
 14. Hosseini Motlagh SA, Rafiei Dehbidi V, Amir Hosseini SE. Identifying and Developing a TalentManagement Model for the General Directorate of Sports and Youth of Fars Province. . (Human Resource Management in Sport. 2021;8(2):295-308.
 15. Dizani Maktabi F, Nikbakhsh R, Farahani A, Safania AM. Identification of Key Factors Affecting Human Resource Talent Management System in Municipal Sports Organization. . Human Resource Management in Sport. 2021;8(2):255-72.
 16. aghaei Aa, bahrololoum h, andam r. Identifying and Verification of the Influential Factors on Establishment of "Talent Management" of Physical Education Teachers. Sport Management and Development. 2021;10(3):51-60.
 17. Hamidi M, Hamidi M, Alidoust ghahfarrokhi E. Provide a communication model of talent management and social capital in employees Deputy Minister of Physical Education and Health of the Ministry of Education of Iran. Journal of Sport Management. 2021:-.
 18. Nasiri Walik Bani Fa-S, Emadi SR, Sarchehani Z. Explain the mediating role of talent management in the relationship between organizational culture and knowledge management. . Human Resource Management in Sport. 2016;3(2):221-30.
 19. Darooghe Arefi N, Biglari N, Bahrololoum H. Relationship between Talent Management and Employee’s Emotional Intelligence and Organizational Commitment in Youth and Sport Offices of Fars Province. Human Resource Management in Sport. 2016;4(1):47-59.
 20. Norouzi R, Sepahvand R, Mosavi K, Fatahi F. Deigning a Structural Model for Relationship between Talent Management, Staff Empowerment, and Organizational Effectiveness in Sport and Youth Administrations in Tehran Province. . Human Resource Management in Sport. 2017;5(1):49-65.