نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه مدل مدیریت بازنشستگی ورزشی بود. این پژوهش دارای ماهیتی اکتشافی و کاربردی، پاردایم مشارکت‌سازی و برساخت‌گرا و رویکردی استقرایی است که به صورت کیفی و با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون انجام گرفته است. مشارکت‌کنندگان از ورزشکاران بازنشسته و متخصصان ورزشی تشکیل شده بود. مشارکت‌کنندگان بر اساس ترکیبی از روش‌های نمونه‌گیری گلوله‌برفی، هدفمند و ملاک‌محور انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختار یافته تا رسیدن به اشباع نظری انجام گرفت. در مجموع 15 مصاحبه انجام شد و داده‌ها با روش تحلیل مضمون تحلیل شدند. در مجموع تعداد 78 مقوله فرعی به دست آمد که در 7 مقوله اصلی طبقه‌بندی شدند. مقوله‌های اصلی نیز دو مضمون مدیریت پیش از بازنشستگی و مدیریت پس از بازنشستگی را شکل دادند. مقوله‌های «برنامه‌ریزی شغلی»، «برنامه‌ریزی اقتصادی»، «پیشگیری و درمان آسیب‌های ورزشی» و «آماده‌سازی ورزشکاران»، مضمون مدیریت پیش از بازنشستگی و مقوله‌های «برنامه‌های حمایتی»، «برنامه‌های مداخله‌ای» و «آموزش و مشاوره» مضمون مدیریت پس از بازنشستگی را تشکیل دادند. در نهایت با تعیین و تشکیل شبکه ارتباط مضامین و مقوله‌ها و با در نظر گرفتن ارکانی که در مدیریت بازنشستگی ورزشی نقش دارند، مدلی برای مدیریت بازنشستگی ورزشی ارائه گردید. برای مدیریت موفق بازنشستگی ورزشی نیاز است پیش و پس از بازنشستگی، تعامل و همکاری مناسبی میان ورزشکاران و سازمان‌های ورزشی وجود داشته باشد. مدل پژوهش حاضر می‌تواند بینشی را در آنها ایجاد کند که با تعامل یکدیگر و با به کارگیری تکنیک‌ها و استراتژی‌های مؤثر، از وقوع بحران بازنشستگی پیشگیری نموده یا بحران ایجاد شده را برطرف نمایند.

کلیدواژه‌ها

 1. Muratore AM, Earl, J.K. Improving retirement outcomes: the role of resources, pre-retirement planning and transition characteristics. Ageing & Society. 2015;35:2100-40.
 2. Hashemi Afousi M, Hemati Nezhad M A, Benar N, Momeni Piri S, Noroozi S. Sport retirement. JRSM. 2016;5(10):57-69. (Persian)
 3. Falola KO. Perceived Socio-economic Effect of Retirement on Elite Athletes. International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in Sports. 2014;15(1):30-2.
 4. Stambulova N. Crisis-transitions in athletes: current emphases on cognitive and contextual factors. Current Opinion in Psychology. 2017;16:62-6.
 5. Silver MP. Adaptation to Athletic Retirement and Perceptions About Aging: A Qualitative Study of Retired Olympic Athletes. Journal of Aging and Physical Activity. 2021.
 6. Van Ramele S, Aoki H, Kerkhoffs G.M.M.J, Gouttebarge V. Mental health in retired professional football players: 12-month incidence, adverse life events and support. Psychology of Sport and Exercise. 2017;28:85-90.
 7. Gouttebarge V, Mauricio Castaldelli-Maia, J., Gorczynski, P., Hainline, B., Hitchcock, M.E., Kerkhoffs, G.M., Rice, S.M., Reardon, C.L. Occurrence of mental health symptoms and disorders in current and former elite athletes: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2019;53:700-6.
 8. Subijana CL, Ramos, J., Garcia, C., Chamorro, J. The employability process of Spanish retired elite athletes: Gender and sport success comparison. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(5460):1-12.
 9. Filbay S, Pandya, T., Thomas, B., McKay, C., Adams, J., Arden, N. Quality of Life and Life Satisfaction in Former Athletes: A Systematic Review and Meta‑Analysis. Sports Medicine. 2019.
 10. Giannone ZA, Haney, C. J., Kealy, D., Ogrodniczuk, J. S Athletic identity and psychiatric symptoms following retirement from varsity sports. International Journal of Social Psychiatry. 2017.
 11. Dimoula F, Torregrosa, M., Psychountaki, M., & Fernandez, M.D Retiring from elite sports in Greece and Spain. The Spanish Journal of Psychology. 2013;16(e38):1-11.
 12. Haslam C, Lam, B.C.P., Yang, J., Steffens, N.K., Haslam, S.A., Cruwys, T., Boen, F., Mertens, N., De Brandt, K., Wang, X., Mallett, C., Fransen, K. When the final whistle blows: Social identity pathways support mental health and life satisfaction after retirement from competitive sport. Psychology of Sport and Exercise. 2021;57.
 13. Fleuriel S, Vincent, J The quest for a successful career change among elite athletes in France: a case study of a French rugby player. Leisure Studies. 2008;28(2):173-88.
 14. Rintaugu EG, Mwisukha, A. Retirement from Competitive Sport: The Experiences of Kenyan Soccer Athletes. Current Research Journal of Social Sciences. 2011;s3(6):477-82.
 15. Hemmatinezhad MA, Benar, N., Hashemi Afousi, M., & Moemeni Piri, S. The causes of career termination from sport and their relationship to post-retirement difficult among professional athletes in Iran. International Journal of Sport Studies. 2013;3(1):111-6.
 16. Cecic Erpic SW P, Zupancic M. The effect of athletic and non-athletic factors on the sport career termination process. Psychology of Sport and Exercise. 2004;5:45-59.
 17. Headley C. Suicide in Professional and Amateur Athletes: Incidence, Risk Factors, and Prevention. Journal of Sport Management. 2015;29(5):590-1.
 18. Stephan Y, Torregrosa M, Sanchez X. The body matters: Psychophysical impact of retiring from elite sport. Psychology of sport and exercise. 2007;8:73-83.
 19. Carapinheira A, Torregrossa, M., Mendes, P., Guedes Carvalho, P., & Travassos, B.F.R. Perception A retrospective analysis of career termination of football players in Portugal. Motricidade. 2018;14(4):74-85.
 20. Park S, Lavallee, D., Tod, D. Athletes’ career transition out of sport: A systematic review. International Review of Sport and Exercise Psychology. 2013;6(1):22-53.
 21. Dos Santos ALP, Nogueira, M.D.P.G.R., Böhme, M.T.S. Elite athletes’ perception of retirement support systems. International Journal of Physical Education, Sports and Health. 2016;3(1):192-9.
 22. Oulevey M, Hirata, D., Lavallee, D., Kohtake, N. Developmental Experiences Related to Retirement from Sport: Insights from Japan. Journal of Loss and Trauma. 2020.
 23. Tojari F, & Moshgelgosha, E. Process of Transition from Athletics to Retirement: Charner & Scholssberg Model. Sport Management Studies. 2013;5(19):63-80. (Persian)
 24. Ramezannejad R, Ashkani, A., Goharrostami, H.R. Designing the Model of Sports path And Career Transition In professional wrestlers. Applied Research of Sport Management. 2019;7(4):21-36. (Persian)
 25. Lavallee D. Engagement in sport career transition planning enhances performance. Journal of Loss and Trauma. 2018.
 26. Lavalle D, Kremer, J., Morgan, A.P., Williams, M. Sport Psychology: Contemporary Themes. Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS and 175 Fifth Avenue, New York, N.Y 10010: Palgrave Macmillan; 2004.
 27. Gordon S, Lavallee, D., Grove, J.R. Career assistance program interventions in sport. In: Hackfort JD, & R. Lidor editor. Handbook of research in applied sport and exercise psychology: International perspectives. Morgantown: WV: Fitness Information Technology; 2005. p. 233-43.
 28. Knights S, Sherry, E., Ruddock-Hudson, M., O’Halloran, P. The End of a Professional Sport Career: Ensuring a Positive Transition. Journal of Sport Management. 2019;33(6):518-29.
 29. Braun V, Clarke, V. & Weate, P. Using thematic analysis in sport and exercise research. In: Sparkes BSAC, editor. Routledge handbook of qualitative research in sport and exercise. London: Routledge; 2016. p. 191-205.
 30. Braun V, Clarke, V. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. 2006;3(2):77-101.
 31. Braun V, Clarke, V. Successful qualitative research: A practical guide for beginners. London: Sage; 2013.
 32. Tabatabaee A, Hasani, P., Mortazavi, H., Tabatabaeichehr, M. Strategies to enhance rigor in qualitative research. JNKUMS. 2013;5(3):663-70. (Persian)
 33. Eggleston D, Hawkins, L. G., Fife, S. T As the Lights Fade: A Grounded Theory of Male Professional Athletes’ Decision-Making and Transition to Retirement. Journal of Applied Sport Psychology. 2019:1-18.
 34. Monteiro R, Monteiro, D., Torregrossa, M., Travassos, B. Career Planning in Elite Soccer: The Mediating Role of Self-Efficacy, Career Goals, and Athletic Identity. Frontiers in Psychology. 2021;12(694868).
 35. Salehi H. The Career Termination Experiences of Iranian Retired Athletes. Journal of Sport Management. 2017;9(3):389-410. (Persian)
 36. Yanrong LI, Jiaxin, Q., Chen, N. Research on the Social Support of Athletes’ Career Transition in China: A Literature Review. International Business and Management. 2015;11(3):50-6.
 37. Rohrs-Cordes K, & Paule-Koba, A.L. Evaluation of an NCAA sponsored online support group for career-ending injured collegiate athletes transitioning out of sports. Journal for the Study of Sports and Athletes in Education. 2018;12(3):200-19.
 38. Ivarsson A, Stambulova, N., Johnson, U. Injury as a career transition: Experiences of a Swedish elite handball player. International Journal of Sport and Exercise Psychology. 2016.
 39. Kaul N. Involuntary retirement due to injury in elite athletes from competitive sport: a qualitative approach. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology. 2017;43(2):305-15.
 40. Dhurup M, Surujlal, J., Kot, S. Retirement planning: comparison between polish and South African professional soccer players. Economics and Sociology. 2020;13(2):100-9.
 41. Lavallee D, Park, S., Tod, D. Career termination. In: Andersen SJHMB, editor. Routledge Handbook of Applied Sport Psychology: A comprehensive guide for students and practitioners. London & New York: Taylor & Francis Group; 2010. p. 242-9.
 42. Lavallee D. The Effect of a Life Development Intervention on Sports Career Transition Adjustment. The Sport Psychologist. 2005;19(2):193-202.
 43. Oh HJ, Ozkaya, E., LaRose, R. How does online social networking enhance life satisfaction? The relationships among online supportive interaction, affect, perceived social support, sense of community, and life satisfaction. Computers in Human Behavior. 2014;30:69-78.
 44. Bakhtiyari M, Emaminaeini, M., Hatami, H., Khodakarim, S., Sahaf, R. Depression and Perceived Social Support in the Elderly. Salmand: Iranian Journal of Ageing. 2017;12(2):192-207. (Persian)
 45. Norouzi E, Gerber, M., Fattahi Masrur, F., Vaezmosavi, M., Pühse, U., Brand, S. Implementation of a Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) program to reduce stress, anxiety and depression and to improve psychological wellbeing among retired Iranian football players. Psychology of Sport and Exercise. 2019.