نوع مقاله : گزارش تحقیقاتی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

4 استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران.

5 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

10.22044/shm.2024.14078.2621

چکیده

چکیده:

هدف: هدف پژوهش حاضرشناسایی عوامل موثر بر توسعه بهره‌وری سرمایه‌های انسانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از طریق فعالیت‌های ورزشی در کلانشهر مشهد بود.

روش شناسی:از نظر هدف کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت پژوهش در دسته تحقیقات اکتشافی است که اجرای آن با استفاده از روش آمیخته (کیفی-کمی) انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی شامل مدیران ورزشی شهرداری کلان‌شهر مشهد، مدیران سازمان آتش نشانی اساتید مدیریت ورزشی و افراد خبره به مفاهیم بهره وری سرمایه های انسانی می‌باشد. در بخش کمی جامعه آماری شامل تمامی کارکنان سازمان آتش نشانی بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی، نظریه داده بنیاد و برای ارائه مدل کمی از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار اسمارت پی.ال.اس نسخه 3 استفاده شد.

یافته‌ها: یافته ها نشان داد عوامل موثر بر توسعه بهره وری سرمایه-های انسانی از طریق فعالیت‌های ورزشی شامل 47 کد باز در قالب 9 مفهوم و دو مقوله عوامل حرفه ای و عوامل انگیزشی-حمایتی می‌باشند. همچنین یافته‌های تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که گویه ها و مولفه های شناسایی شده، تبیین کننده عوامل موثر بر توسعه بهره وری سرمایه‌های انسانی سازمان آتش نشانی از طریق فعالیت‌های ورزشی در کلانشهر مشهد است و مدل مفهومی بخش کیفی تایید شد.

نتیجه‌گیری: بهره‌وری منوط به عوامل و مولفه هایی زیادی است که پیشنهاد کاربردی این است که در قدم اول به جذب افراد حرفه ای در سازمان آتش نشانی اقدام شود، در گام بعد آموزش ضمن خدمت بطور مستمر توسط برترین مربیان ایران انجام شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات