دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 146-1 

سایر مقالات

10. بررسی نقش توسعه فرهنگ اجتماعی درتوسعه فرهنگی ورزش قهرمانی

صفحه 131-146

10.22044/shm.2016.878

سیدجلیل میریوسفی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ محمدمهدی رحمتی