تعیین روایی و پایایی پرسشنامه بی‌تعهدی اخلاقی در ورزش

حسین پورسلطانی زرندی؛ محمد غلی قره؛ سیده طاهره موسوی راد

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 219-229

https://doi.org/10.22044/shm.2017.4519.1350

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش تعیین روایی و پایایی پرسشنامه بی تعهدی اخلاقی در ورزش بود. روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش را ورزشکاران رشته های ورزشی مختلف در سطح ایران تشکیل دادند که از بین آنها تعداد 422 پرسشنامه جمع آوری شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه بی تعهدی اخلاقی باردلی و ماریا (2007) که مشتمل بر 32 سؤال بوده و شامل مؤلفه های "بازسازی ...  بیشتر