نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تعیین روایی و پایایی پرسشنامه بی تعهدی اخلاقی در ورزش بود.
روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش را ورزشکاران رشته های ورزشی مختلف در سطح ایران تشکیل دادند که از بین آنها تعداد 422 پرسشنامه جمع آوری شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه بی تعهدی اخلاقی باردلی و ماریا (2007) که مشتمل بر 32 سؤال بوده و شامل مؤلفه های "بازسازی رفتار"، "مقایسه سودمند"، "عدم مسئولیت پذیری"، "عواقب تحریف"، "از دست دادن صفات انسانی" و "سرزنش" می باشد استفاده شد. روش پژوهش از نوع توصیفی بوده که به صورت میدانی به اجرا درآمده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید مدیریت ورزشی به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی و تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد پایایی پرسشنامه بی تعهدی اخلاقی (87/0) می‌باشد. در خصوص روایی سازه و بر اساس میزان روابط و T-value، تمامی سؤالات رابطه معناداری با عامل‌ها داشتند و توانستند پیشگوی خوبی برای عامل خود باشند. شاخـص‌های نسبت x2 به df (89/1)، 067/0=RMSEA و همچنین 99/0=NFI، 98/0=CFI، 99/0=IFI، 98/0= AGFI و 97/0=GFI، برازش مدل‌ را تأیید کردند. همچنین در خصوص روابط عامل‌ها با مفهوم بی تعهدی اخلاقی نتایج نشان داد که تمامی عامل‌ها توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم بی تعهدی اخلاقی باشند.

کلیدواژه‌ها