پژوهشی کاربردی
تاثیر برنامه‌ریزی راهبردی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی انعطاف‌پذیری سازمانی

علی احمدی؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی؛ شیرین زردشتیان

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 147-162

https://doi.org/10.22044/shm.2017.4983.1402

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر برنامه‌ریزی راهبردی بر اثربخشی سازمانی با نقش میانجی انعطاف‌پذیری سازمانی با ارایه یک مدل در وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی انجام گرفت. روش شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران ارشد، میانی و عملیاتی شاغل در وزارت ورزش ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
شناسایی موانع ارتباطات بین فردی در تیم‌های ورزشی بر اساس روش دلفی

شهرزاد نیری؛ مرجان صفاری

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 163-177

https://doi.org/10.22044/shm.2017.4589.1358

چکیده
  چکیده هدف: اگر چه ارتباطات میان فردی بهتر به منزله کسب نتایج بهتر برای تیم است؛ اما متأسفانه موانع متعددی بر سر راه ارتباطات اثربخش در تیم‌های ورزشی وجود دارد. هدف این پژوهش که با تمرکز بر "جفت مربی - ورزشکار" صورت گرفته شناسایی بخشی از این موانع در تیم‌های ورزشی است. روش‌شناسی: گردآوری داده‌ها در این پژوهش در دو مرحله صورت گرفته است. ...  بیشتر

طرح پژوهشی
مقایسه وضع موجود و مطلوب فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان رشته علوم ورزشی (مورد مطالعه: استان گلستان)

زین العابدین فلاح؛ فریده بهشتی؛ محمد بهشتی؛ محمد حسین رضوانی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 179-188

https://doi.org/10.22044/shm.2017.4401.1323

چکیده
  هدف: هدف از انجام این تحقیق، مقایسه وضع موجود و مطلوب فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان رشته علوم ورزشی (مورد مطالعه استان گلستان) بود. روش شناسی: روش تحقیق علّی- مقایسه ای بود که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه نخبگان و کارشناسان دخیل در امر ورزش در بخش دولتی و خصوصی استان گلستان که فارغ التحصیل علوم ورزشی باشند (اساتید ...  بیشتر

مقاله مستقل
بررسی ارتباط بین حمایت سازمانی درک شده با عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استان گلستان

ناصر بای

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 189-199

https://doi.org/10.22044/shm.2017.4607.1363

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین حمایت سازمانی درک شده با عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی استان گلستان بود. روش شناسی: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان تربیت بدنی استان گلستان به تعداد 650 نفر بود که بر حسب فرمول کوکران، 242 نفر به شیوه انتخاب تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق از پرسش‌‌نامه‌های ...  بیشتر

طرح پژوهشی
تدوین منشور اخلاقی مدیران تربیت بدنی نیروهای مسلح

حسین زارعیان؛ مهرعلی باران چشمه؛ محمود فاضل بخششی؛ نازنین راسخ

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 201-217

https://doi.org/10.22044/shm.2017.4868.1385

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر تدوین منشور اخلاقی مدیران تربیت‌بدنی نیروهای مسلح بود. روش شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت، اکتشافی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها، میدانی بود. جامعه آماری شامل مدیران تربیت بدنی سازمان‌های نیروهای مسلح به تعداد (560=N) نفر بوده که با توجه به جدول مورگان تعداد (234=n) نفر و به روش نمونه‌گیری تصادفی ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
تعیین روایی و پایایی پرسشنامه بی‌تعهدی اخلاقی در ورزش

حسین پورسلطانی زرندی؛ محمد غلی قره؛ سیده طاهره موسوی راد

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 219-229

https://doi.org/10.22044/shm.2017.4519.1350

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش تعیین روایی و پایایی پرسشنامه بی تعهدی اخلاقی در ورزش بود. روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش را ورزشکاران رشته های ورزشی مختلف در سطح ایران تشکیل دادند که از بین آنها تعداد 422 پرسشنامه جمع آوری شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه بی تعهدی اخلاقی باردلی و ماریا (2007) که مشتمل بر 32 سؤال بوده و شامل مؤلفه های "بازسازی ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
رابطه رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی روانشناختی

جبار سیف پناهی شعبانی؛ شاهو رضایی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 231-243

https://doi.org/10.22044/shm.2017.5126.1438

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی روانشناختی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان بود. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان مشتمل بر 84 نفر بود. با توجه به تعداد کم افراد جامعه از روش سرشماری استفاده گردید ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
ارتباط بین سبک تفکر و خودکارآمدی مدیران ورزشی ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان تهران

مریم مختاری دینانی

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 245-261

https://doi.org/10.22044/shm.2017.3872.1254

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین سبک‌ تفکر و خودکارآمدی مدیران ورزشی بود. روش‌شناسی: جامعه آماری این پژوهش شامل 114 نفر از مدیران ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌های استان تهران بود. نمونه‌ آماری تحقیق برابر با جامعه (تمام‌شمار) درنظر گرفته شد. به منظور جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های سبک‌ تفکر استرنبرگ (1991) و خودکارآمدی نظامی، ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و حفظ و نگهداری داوطلبان هیات های ورزشی استان مرکزی

عابد حقدادی؛ عزت اله شاه منصوری؛ اسفندیار خسروی زاده

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 263-274

https://doi.org/10.22044/shm.2017.4823.1380

چکیده
  چکیده هدف: هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و حفظ و نگهداری داوطلبان هیأت‌های ورزشی استان مرکزی بود. روش‌شناسی: این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی رؤسا، نایب رؤسا و دبیران هیأت‌های ورزشی استان مرکزی (146 نفر) بودند. نمونه‌گیری به صورت تمام شمار انجام شد. برای گردآوری داده‌ها از ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
تأثیر تغییر مربیان بر عملکرد باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران

رحیم رمضانی نژاد؛ مهرعلی همتی نژاد؛ محمد حسن قلی زاده؛ محمد رحیم رمضانیان؛ میثاق حسینی کشتان

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 275-287

https://doi.org/10.22044/shm.2017.5546.1506

چکیده
  چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تغییرات مربیگری بر عملکرد باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران بود. روش‌شناسی: جامعۀ آماری پژوهش، تمامی باشگاه‌های 12 دوره لیگ برتر فوتبال ایران (1380 تا 1392) بودند و نمونه آماری نیز شامل باشگاه‌هایی می‌شد که بیش از 3 فصل در لیگ برتر حضور داشتند. داده‌های پژوهش از بایگانی سازمان لیگ برتر و باشگاه ...  بیشتر