پژوهشی کاربردی
بررسی و ارائه مدل کیفیت ارتباط سرمایه های انسانی والیبال بانوان ایران

نوشین بنار؛ مینا امامی

دوره 4، شماره 1 ، دی 1395، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22044/shm.2016.868

چکیده
  هدف: تحقیق حاضر، با هدف بررسی و ارائه مدل کیفیت ارتباط سرمایه‌های انسانی والیبال بانوان ایران انجام شد. روش‌شناسی: پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع پیمایشی بود. جامعه‌ی آماری تحقیق را کلیه‌ی ورزشکاران، مربیان و داوران لیگ برتر والیبال بانوان ایران در سال 1393 تشکیل دادند. نمونه‌ی آماری برابر با جامعه شامل 112 نفر بودند. ابزار تحقیق، ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
ارائه استراتژی منابع انسانی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با تمرکز بر استراتژی‌های جذب و حفظ مربیان و بازیکنان و اولویت‌بندی آن بر اساس دیدگاه هواداران

قاسم زارعی؛ مصطفی آجورلو؛ رضا محمد کاظمی

دوره 4، شماره 1 ، دی 1395، صفحه 17-32

https://doi.org/10.22044/shm.2016.869

چکیده
  هدف: اهداف اصلی این تحقیق ارائه استراتژی های منابع انسانی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در زمینه جذب و حفظ بازیکن و مربی و اولویت بندی این استراتژی ها بر اساس دیدگاه هواداران این تیم است. روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی و به لحاظ اجرا، میدانی است. جامعه آماری ارائه استراتژی ها افراد مطلع از ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
نقش ادراک از حمایت سازمانی در تاثیرگذاری اعتماد بر نگرش‌ها و رفتارهای کاری (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌های استان زنجان)

مهدی یزدان شناس؛ محمد احمدخانی

دوره 4، شماره 1 ، دی 1395، صفحه 33-45

https://doi.org/10.22044/shm.2016.870

چکیده
  هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی نقش میانجی ادراک از حمایت سازمانی و حمایت سرپرست در تاثیرگذاری اعتماد بر نگرشها و رفتارهای کاری کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان زنجان است. روش‌شناسی: تحقیق حاضر از تحقیقی توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی است که جامعه آماری آن کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان زنجان می‌باشد و داده‌های ...  بیشتر

مقاله مستقل
بررسی ارتباط مدیریت استعداد با هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس

ناهید داروغه عارفی؛ نسرین بیگلری؛ حسن بحرالعلوم

دوره 4، شماره 1 ، دی 1395، صفحه 47-59

https://doi.org/10.22044/shm.2016.871

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین مدیریت استعداد با هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس بود. روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس (320N=) تشکیل دادند، نمونه برابر جامعه انتخاب شد و با حضور در ادارات ورزش و جوانان 280 پرسشنامه توزیع و 252 پرسشنامه برگشت داده شد. ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
ارائه مدل اثر مهارت‌های ارتباطی برالگوی مدیریت کوانتومی مدیران و نقش آن برچابکی سازمانی: مطالعه موردی سازمان‌های ورزشی اصفهان

رسول نظری؛ سهیلا خسروی

دوره 4، شماره 1 ، دی 1395، صفحه 61-70

https://doi.org/10.22044/shm.2016.872

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثرگذاری مهارتهای ارتباطی بر الگوی مدیریت‌کوانتومی مدیران و نقش آن بر چابکی سازمانی، سازمانهای ورزشی می‌باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش حدود 405 نفر از مدیران و کارشناسان ورزشی سازمانهای ورزشی شهر اصفهان بودند که به‌صورت تصادفی طبقه‌ای، ...  بیشتر

مقاله مستقل
تبیین نقش معنویت در محیط کار و رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان با بررسی نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی

مریم سیری پلشت؛ مریم مالکی؛ مهدی حسین زاده؛ علیرضا بخشی زاده

دوره 4، شماره 1 ، دی 1395، صفحه 71-85

https://doi.org/10.22044/shm.2016.873

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر متغیرهای معنویت در محیط کار و رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران با توجه به متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی است. روش شناسی: طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل می دهند که از این تعداد 270 ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
تدوین مدل ارتباطی رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ اعظم اعظمیان بیدگلی

دوره 4، شماره 1 ، دی 1395، صفحه 87-99

https://doi.org/10.22044/shm.2016.875

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری وسرمایه اجتماعی منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بود. روش‌شناسی: جامعه آماری پژوهش، همه کارکنان شاغل در اداره کل ورزش و جوانان و شهرستان‌های استان اصفهان بود (450N=) که با استفاده از جدول مورگان تعداد 157 نفر به طور تصادفی برای نمونه پژوهش انتخاب ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با تکنیک تاپسیس فازی

مهدی صائم؛ محمد حسین رضوانی؛ رضا شیخ

دوره 4، شماره 1 ، دی 1395، صفحه 101-111

https://doi.org/10.22044/shm.2016.876

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی و رتبه بندی هوش فرهنگی مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی وحرفه ای کشور با ‏رویکرد تاپسیس فازی بود.‏‎ ‎ روش‌شناسی : جامعه آماری پژوهش شامل مدیران تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه ای (134 نفر) بود. حجم‎ ‎نمونه‎ ‎بر اساس‎ ‎فرمول‎ ‎کوکران 100‏‎ ‎نفر،‎ ‎و روش‎ ‎نمونه‎ ‎گیری‎ ...  بیشتر

مقاله مستقل
بررسی و مقایسه مدیریت زمان و فرسودگی شغلی در کارکنان فعال و غیر فعال دانشگاه حکیم سبزواری

سمیه ابراهیمی؛ پروین شوشی نسب؛ محمدرضا معین فرد

دوره 4، شماره 1 ، دی 1395، صفحه 113-129

https://doi.org/10.22044/shm.2016.877

چکیده
  هدف: هدف پژوهش بررسی و مقایسه مدیریت زمان و فرسودگی شغلی در کارکنان فعال و غیر‌فعال دانشگاه حکیم سبزواری بود. روش‌شناسی: جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه‌ حکیم سبزواری بود (431 نفر). 225 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه‌ای متشکل از سه بخش بود که پس از تایید روایی و پایایی مورد استفاده ...  بیشتر

سایر مقالات
بررسی نقش توسعه فرهنگ اجتماعی درتوسعه فرهنگی ورزش قهرمانی

سیدجلیل میریوسفی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ محمدمهدی رحمتی

دوره 4، شماره 1 ، دی 1395، صفحه 131-146

https://doi.org/10.22044/shm.2016.878

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش توسعه فرهنگ اجتماعی درتوسعه فرهنگی ورزش درقهرمانی بود. روش شناسی: روش این پژوهش از نوع ترکیبی بود. ابتداپرسش نامۀ محقق ساخته 14گویه ای براساس منابع موجود‌ با مقیاس لیکرت پنج گزینه‌ای تنظیم پس از تأیید روایی محتوایی، پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (84/0α=) تایید گردید. سپس با روش نمونه گیری هدفمند، تعداد143 ...  بیشتر