نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

2 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف: تحقیق حاضر، با هدف بررسی و ارائه مدل کیفیت ارتباط سرمایه‌های انسانی والیبال بانوان ایران انجام شد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع پیمایشی بود. جامعه‌ی آماری تحقیق را کلیه‌ی ورزشکاران، مربیان و داوران لیگ برتر والیبال بانوان ایران در سال 1393 تشکیل دادند. نمونه‌ی آماری برابر با جامعه شامل 112 نفر بودند. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌‌های استاندارد بودند که پس از تأیید روایی صوری و محتوایی و پایایی، بین نمونه‌ها توزیع شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش و ارائه‌ی مدل‌ معادله ساختاری از نرم افـزارهای SPSS 23 و AMOS 24 استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت رویداد به طور مستقیم (26/0=β) و نیز غیرمستقیم (از طریق منافع اجتماعی) (55/0=β) بر اعتماد تأثیر داشته است که مجموع تأثیر آن بر اعتماد 81/0=β است. همچنین کیفیت رویداد، 87/0 در افزایش رضایت‌مندی مؤثر است.
نتیجه‌گیری: طبق یافته‌های تحقیق کیفیت رویداد تأثیر نسبتاً بالایی بر رضایت‌مندی و از طریق منافع اجتماعی بر اعتماد دارد. لذا پیشنهاد می‌شود، در راستای اهداف کلان توسعه ورزش کشور، با تمرکز بر عناصر کیفیت رویداد‌ها و منافع اجتماعی جهت رضایت‌مندی و اعتماد در سرمایه‌های انسانی والیبال بانوان حداکثر تلاش از سوی مسئولین مربوطه صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها