نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی رهبری دانش با مدیریت سرمایه فکری وسرمایه اجتماعی منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بود.
روش‌شناسی: جامعه آماری پژوهش، همه کارکنان شاغل در اداره کل ورزش و جوانان و شهرستان‌های استان اصفهان بود (450N=) که با استفاده از جدول مورگان تعداد 157 نفر به طور تصادفی برای نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای دست‌یابی به اهداف پژوهش از سه پرسشنامه رهبری دانش ویتلا(2004)، سرمایه فکری بونتیس(2001) و سرمایه اجتماعی خیرخواه(2011) استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها به تایید 15 تن از متخصصین رسید و پایایی آن‌ها در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رهبری دانش 97/0، سرمایه فکری 89/0 و سرمایه اجتماعی 89/0 به‌دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی از جمله تی تک گروهی و معادلات ساختاری با کمک دو نرم افزار SPSS و لیزرل استفاده شد.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که رهبری دانش، سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی منابع انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در حد مطلوب قرار دارند. بین سرمایه اجتماعی با رهبری دانش، سرمایه فکری با رهبری دانش، سرمایه فکری با سرمایه اجتماعی و رهبری دانش با سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین مدل ارتباطی رهبری دانش با سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی از برازش مطلوب برخوردار است.
نتیجه‌گیری: برای توفیق بیشتر اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان توجه به عوامل نامحسوس رهبری دانش، سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی و مدل ارتباطی آنها توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها