نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

2 استادیار دانشگاه امام حسین

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف: اهداف اصلی این تحقیق ارائه استراتژی های منابع انسانی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در زمینه جذب و حفظ بازیکن و مربی و اولویت بندی این استراتژی ها بر اساس دیدگاه هواداران این تیم است.
روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی و به لحاظ اجرا، میدانی است. جامعه آماری ارائه استراتژی ها افراد مطلع از وضعیت منابع انسانی باشگاه و در اولویت بندی استراتژی ها هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز می باشد. در طول تحقیق از ترکیب روش های کمی و کیفی استفاده شده است. اطلاعات با روش هایی همچون بررسی اسناد، روش کتابخانه ای و پرسشنامه گرداوری شده اند. شیوه های تحلیل این تحقیق SWOT و تحلیل سلسله مراتبی AHP می باشد.
یافته ها: بر اساس نتایج تحقیق 16 استراتژی شامل 4 استراتژی SO، 5 استراتژی WO، 1 استراتژی ST، و 6 استراتژی WT شناسایی شدند. در اولویت نهایی نیز استراتژی " استعداد یابی و تلاش در جهت جذب نیروهای بومی مستعد در تیم های پایه" در اولویت اول قرار گرفت و بقیه استراتژی ها نیز به ترتیب اولویت بندی شدند. یافته های این تحقیق بیانگر این موضوع هستند که از دیدگاه هواداران، توجه به جوانان و نیروهای بومی و نیز استفاده از ظرفیت های منطقه در زمینه سرمایه می تواند نقش بالایی در موفقیت تیم داشته باشد.
نتیجه گیری: به مدیران باشگاه پیشنهاد می گردد ضمن به کارگیری استراتژی های مختلف شناسایی شده، به اولویت هواداران در استراتژی های مربوط به جذب و حفظ بازیکن و مربی توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها