نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه ولی عصر(ع) رفسنجان

2 استاد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

3 دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش توسعه فرهنگ اجتماعی درتوسعه فرهنگی ورزش درقهرمانی بود.

روش شناسی: روش این پژوهش از نوع ترکیبی بود. ابتداپرسش نامۀ محقق ساخته 14گویه ای براساس منابع موجود‌ با مقیاس لیکرت پنج گزینه‌ای تنظیم پس از تأیید روایی محتوایی، پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (84/0α=) تایید گردید. سپس با روش نمونه گیری هدفمند، تعداد143 کارشناس وپژوهشگر حوزه فرهنگ و ورزش به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد جهت تعیین عامل ها و نیز تحلیل عاملی تأییدی جهت تعیین اثر هر گویه و عامل بر توسعه فرهنگی درورزش قهرمانی استفاده شد.

یافته ها:نتایج نشان داد که پنج ملاک مرتبط با توسعه فرهنگ اجتماعی به ترتیب اهمیت شامل نشاط اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی، سرمایه اجتماعی ،کنترل اجتماعی و میراث اجتماعی هستند. ضمناً گویه های، تامین امنیت رویدادهای ورزشی ، پایبندی دینی، رعایت هنجارهای اجتماعی درورزش ، نظارت و اجرای یکسان قوانین ومقررات درسازمان های ورزشی و پاسداشت پیشکسوتان وبزرگان ورزش به ترتیب درملاک های نشاط اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی، سرمایه اجتماعی ،کنترل اجتماعی و میراث اجتماعی در اولویت قرار داشتند.

نتیجه گیری: آگاهی، اعتماد متقابل، تعهد، همبستگی اجتماعی، رفاه، امنیت و احساس امنیت، نشاط وشادابی، سلامت روانی وغیره ازمولفه های توسعه هرجامعه تحت عنوان توسعه فرهنگ اجتماعی هستندکه خود می تواند موجب توسعه فرهنگی درورزش قهرمانی شود.

کلیدواژه‌ها