نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

3 کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور البرز

4 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر متغیرهای معنویت در محیط کار و رهبری تحول آفرین بر توانمندسازی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران با توجه به متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی است.
روش شناسی: طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان تشکیل می دهند که از این تعداد 270 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای‌کرونباخ برای هر قسمت بالاتر از 7/0 برآورد گردید. از طریق تحلیل روایی سازه، روایی پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار گرفت.
یافته ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که معنویت در محیط کار، رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی اثر معنی‌داری بر توانمندسازی (72/0R2=) کارکنان دارند. همچنین نتایج پژوهش نقش معنادار متغیرهای معنویت در محیط کار و رهبری تحول آفرین بر متغیر رفتار شهروندی سازمانی (53/0R2=) و نقش میانجی متغیر رفتار شهروندی سازمانی را در جامعة پژوهش تأیید نمود.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق به منظور ارتقاء میزان توانمندی کارکنان بایستی متغیرهای معنویت در محیط کار، رفتار شهروندی سازمانی و بکارگیری سبک رهبری تحول آفرین مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها