نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین مدیریت استعداد با هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس بود.
روش شناسی: جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان فارس (320N=) تشکیل دادند، نمونه برابر جامعه انتخاب شد و با حضور در ادارات ورزش و جوانان 280 پرسشنامه توزیع و 252 پرسشنامه برگشت داده شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های مدیریت استعداد صیادی و همکاران (1391)، هوش هیجانی برادبری و گریوز (2005) و پرسشنامه تعهد سازمانی اسپیروون کاتش(2002) استفاده گردید. داده ها به کمک روش های آماری همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که مدیریت استعداد بر هوش هیجانی تأثیر مستقیم و معناداری داشته است. هم چنین مدیریت استعداد نیز اثری مثبت و مستقیم بر تعهد سازمانی داشته است. در نهایت، ضریب تعیین متغیرهای درون‌زا نشان داد که 28 درصد از واریانس هوش هیجانی و 46 درصد از واریانس تعهد سازمانی توسط متغیرهای پیش‌بین تبیین شده است.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش بیانگر اهمیت نقش مدیریت استعداد در هوش هیجانی و تعهد سازمانی است. بنابراین مدیریت استعداد را می بایست در سیاست های مرتبط با وزارت ورزش و جوانان مورد توجه قرار داد.

کلیدواژه‌ها