نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

2 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اثرگذاری مهارتهای ارتباطی بر الگوی مدیریت‌کوانتومی مدیران و نقش آن بر چابکی سازمانی، سازمانهای ورزشی می‌باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود که به روش پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش حدود 405 نفر از مدیران و کارشناسان ورزشی سازمانهای ورزشی شهر اصفهان بودند که به‌صورت تصادفی طبقه‌ای، انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ویژگی‌های مشخصات‌فردی، پرسشنامه های مهارتهای ارتباطی بارتون‌جی(1990)، مدیریت‌ کوانتومی نظری و بصراوی(2014) و چابکی سازمان شریفی و ژانگ (2010) بودند. به‌ منظور تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری علوم اجتماعی در دو سطح توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که مهارتهای ارتباطی بر مدیریت‌کوانتومی تأثیر خطی و مثبت داشته، همچنین از اثر مهارتهای ارتباطی بر چابکی سازمان نتیجه معنادار و خطی مثبت گزارش شد. بنابراین مدیران سازمانهای ‌ورزشی کشور می‌توانند با بهره‌گیری از یافته‌های این مطالعه و آگاهی از مهارتهای ارتباطی در الگوی مدیریت ‌کوانتومی در سازمانهای ورزشی فرآیند و ساختارهای خود را به سمت پویایی و چابکی بیشتر پیش ببرند تا در جهت توسعۀ ورزش در کشور گام بردارند

کلیدواژه‌ها