نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی نقش میانجی ادراک از حمایت سازمانی و حمایت سرپرست در تاثیرگذاری اعتماد بر نگرشها و رفتارهای کاری کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان زنجان است.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر از تحقیقی توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی است که جامعه آماری آن کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان زنجان می‌باشد و داده‌های تحقیق از طریق پرسشنامه‌های تعهد عاطفی آلن و می‌یر (1990)، اعتماد سازمانی باتلر (1991)، حمایت سازمانی ادراک شده ایزنبرگر و همکاران (1986)، ادراک از حمایت سرپرست رودس و همکاران (2001)، رفتار شهروندی سازمانی ویلیامز و اندرسون (1991) و رفتارهای مخرب کاری بِنت و رابینسون (2000) به دست آمده-اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از فنون آمار استنباطی و مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق ضمن تایید نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده، تاثیرگذاری اعتماد سازمانی بر حمایت سازمانی ادراک شده با ضریب 42/0، تاثیرگذاری حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد عاطفی، رضایت شغلی، رفتار شهروندی سازمانی و رفتارهای مخرب کاری را به ترتیب با ضرایب 91/0، 61/0، 60/0 و 36/0- تایید نمود.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های تحقیق می‌توان گفت اعتماد سازمانی و ابعاد مختلف آن از طریق ادراک از حمایت سازمانی و حمایت سرپرست می‌تواند نقش قابل توجهی در نگرشها و رفتارهای کاری کارکنان داشته باشد.
واژگان کلیدی: اعتماد، حمایت سازمانی ادراک شده، ادراک از حمایت سرپرست، نگرشها و رفتارهای کاری.

کلیدواژه‌ها