نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه اراک

چکیده

چکیده
هدف: هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و حفظ و نگهداری داوطلبان هیأت‌های ورزشی استان مرکزی بود.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی رؤسا، نایب رؤسا و دبیران هیأت‌های ورزشی استان مرکزی (146 نفر) بودند. نمونه‌گیری به صورت تمام شمار انجام شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. داده‌ها از طریق رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین اقدامات مدیریت منابع انسانی و حفظ و نگهداری داوطلبان هیات های ورزشی استان مرکزی ارتباط آماری معناداری وجود دارد. در این خصوص، واگذاری کار، آشناسازی و آموزش، جذب و همچنین قدردانی و ایجاد انگیزش به ترتیب به میزان 492/0، 269/0، 236/0 و 180/0 توانستند حفظ و نگهداری داوطلبان هیأت‌های ورزشی استان مرکزی را پیش بینی نمایند.
نتیجه‌گیری: اقدامات مدیریت منابع انسانی بر حفظ و نگهداری داوطلبان هیات های ورزشی موثر است. بنابراین، پیشنهاد می‌شود مسولین ذیربط از این اقدامات بویژه واگذاری کار، آشناسازی و آموزش، جذب و قدردانی و ایجاد انگیزش برای حفظ و نگهداری داوطلبان هیات‌های ورزشی استان مرکزی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها