نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی (امین)

3 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف: هدف تحقیق حاضر تدوین منشور اخلاقی مدیران تربیت‌بدنی نیروهای مسلح بود.
روش شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت، اکتشافی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها، میدانی بود. جامعه آماری شامل مدیران تربیت بدنی سازمان‌های نیروهای مسلح به تعداد (560=N) نفر بوده که با توجه به جدول مورگان تعداد (234=n) نفر و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه از طریق آزمون لاوشه (84/0=CVR) و پایایی آن از طریق آزمون آلفا کرونباخ (83/0= α) تأیید شد. برای تجزیه ‌و تحلیل آماری یافته‌ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نشان داد که منشور اخلاقی در قالب 6 عامل رفتار مبتنی بر قانون محوری، کار گروهی، صداقت گفتاری و عدالت‌رفتاری، مسئولیت ‌مالی، رفتار حرفه‌ای و وظیفه‌ شناسی قابل برازش و تبیین می‌باشد. همچنین تمامی عامل‌ها با مفهوم منشور اخلاقی مدیران تربیت بدنی نیروهای مسلح، دارای رابطه مثبت و معنی داری بالاتر از سطح (96/1T-value=) بودند.
نتیجه گیری: پیشنهاد می‌شود مدیران تربیت بدنی نیروهای مسلح با توجه به شاخص‌های اخلاقی تدوین شده، در برخورد و رفتار حرفه‌ای با زیردستان و ارباب رجوع‌های سازمان‌ ورزشی مربوطه کوشا باشند.

کلیدواژه‌ها