نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده
هدف: اگر چه ارتباطات میان فردی بهتر به منزله کسب نتایج بهتر برای تیم است؛ اما متأسفانه موانع متعددی بر سر راه ارتباطات اثربخش در تیم‌های ورزشی وجود دارد. هدف این پژوهش که با تمرکز بر "جفت مربی - ورزشکار" صورت گرفته شناسایی بخشی از این موانع در تیم‌های ورزشی است.
روش‌شناسی: گردآوری داده‌ها در این پژوهش در دو مرحله صورت گرفته است. در مرحله اول، فهرستی از موانع فراروی ارتباطات اثربخش از طریق جست و جو در مبانی نظری در قالب هفت دسته موانع زبانی، نگرشی، ادراکی، فیزیکی، محیطی، معنائی و فرهنگی استخراج شد. در مرحله دوم با استفاده از تکنیک دلفی؛ آرای خبرگان پانل دلفی در مورد این گزاره‌ها کسب شد. تعداد خبرگان در این پژوهش 20 نفر بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند از بین اعضای هیات علمی رشته‌های ارتباطات، رسانه و مدیریت ورزشی و مربیان هیات علمی دانشگاه‌ها که سابقه مربیگری یا ورزشی در سطح باشگاهی داشتند؛ انتخاب شدند. فرایند دلفی در این پژوهش در دو راند صورت گرفت.
یافته‌ها: تعداد دوازده گزاره توانستند اجماع مورد نظر خبرگان را کسب کنند و هشت گزاره حداقل اجماع را به دست نیاورند.
نتیجه‌گیری: غلبه بر موانع زبانی، نگرشی، ادراکی، فیزیکی، محیطی، معنائی و فرهنگی؛ منجر به برقراری ارتباطات اثربخش و بالتبع منطبق شدن معنای مورد نظر مربیان و ورزشکاران بر یکدیگر و بهبود عملکرد و موفقیت تیم می‌شود.

کلیدواژه‌ها