نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه زنجان

2 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی روانشناختی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان بود.
روش شناسی: روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان مشتمل بر 84 نفر بود. با توجه به تعداد کم افراد جامعه از روش سرشماری استفاده گردید و پرسشنامه بین همه کارکنان توزیع گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه های رهبری معنوی فرای و همکاران، کیفیت زندگی کاری والتون و توانمندسازی روانشناختی وتن و کمرون بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها بوسیله ده نفر از اساتید دانشگاهی تأیید شد. همچنین جهت بررسی پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آلفا برای پرسشنامه رهبری معنوی، 945/0، برای پرسشنامه کیفیت زندگی کاری، 910/0 و برای پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی، 922/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی روانشناختی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش به مدیران سازمان ها، از جمله اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان پیشنهاد می شود، با ایجاد فضای رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری مطلوب، توانمندی روانشناختی کارکنان را تقویت کنند.

کلیدواژه‌ها