نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 گروه تربیت بدنی، دانشگاه فرهیختگان گلستان

3 گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان ،ایران

4 استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

هدف: هدف از انجام این تحقیق، مقایسه وضع موجود و مطلوب فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان رشته علوم ورزشی (مورد مطالعه استان گلستان) بود.
روش شناسی: روش تحقیق علّی- مقایسه ای بود که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه نخبگان و کارشناسان دخیل در امر ورزش در بخش دولتی و خصوصی استان گلستان که فارغ التحصیل علوم ورزشی باشند (اساتید دانشگاه، معلمین ورزش، کارشناسان ادارات ورزش و جوانان و مربیان فعال ورزشی) بودند(420=N). نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شد (200=n). برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ اصلاح شده فرصت های موثر بر اشتغال برومند (1390) استفاده شد که روایی آن‌ توسط اساتید ورزشی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه‌ از طریق ضریب آلفای کرونباخ 0/87به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
یافته ها: یافته‌های تحقیق نشان دادند که بین وضع موجود و مطلوب تاثیر تمام فرصت های شغلی (آموزشی، خدماتی، مرتبط با تندرستی، مربیگری و رسانه ای) در اشتغال فارغ التحصیلان علوم ورزشی از دیدگاه آزمودنی ها تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: تفاوت بین وضع موجود و مطلوب تاثیر فرصت های شغلی در اشتغال فارغ التحصیلان نشان می دهد که در حال حاضر از تمام این فرصت ها برای اشتغال فارغ التحصیلان علوم ورزشی کمتر استفاده شده است و با برنامه ریزی و توجه ویژه می توان از آن ها حداکثر استفاده را برای اشتغال و کارآفرینی در بخش ورزش انجام داد.

کلیدواژه‌ها