نظریه سقف شیشه‌ای در حوزه ورزش بانوان: مقایسه تطبیقی و ارائه یک مدل کمی

اکرم مهدی زاده؛ فاطمه عبدوی؛ مصطفی افشاری

دوره 7، شماره 1 ، دی 1398، ، صفحه 45-59

https://doi.org/10.22044/shm.2020.7995.1905

چکیده
  هدف: هدف از انجام این تحقیق تبیین مدل احساس سقف شیشه‌ای در زنان سطوح ارشد مدیریتی ورزش ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب بود. روش شناسی: تحقیق از نوع کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات آمیخته می باشد. جامعه آماری مدیران و کارشناسان خبره ورزشی در حوزه بانوان، ورزشکاران و اعضای هیئت‌علمی بود که به‌صورت هدفمند برای مصاحبه‌های کیفی ...  بیشتر