نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه تبریز

2 استادیار دانشگاه تبریز

3 استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

هدف: هدف از انجام این تحقیق تبیین مدل احساس سقف شیشه‌ای در زنان سطوح ارشد مدیریتی ورزش ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب بود. روش شناسی: تحقیق از نوع کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات آمیخته می باشد. جامعه آماری مدیران و کارشناسان خبره ورزشی در حوزه بانوان، ورزشکاران و اعضای هیئت‌علمی بود که به‌صورت هدفمند برای مصاحبه‌های کیفی انتخاب وبا نمونه‌گیری گلوله برفی و انتخاب خبرگان با حداکثر نوسان مورد مصاحبه قرار گرفت. جامعه آماری در بخش کمی کلیه مدیران زن وزارت ورزش و جوانان، فدراسیونهای ورزشی، ادارات کل ورزش و جوانان و کارشناسان خبره زن وزارت ورزش و جوانان بودند که با نمونه گیری کل شمار تعداد 94 پرسشنامه و 19 نفر به روش در دسترس و هدفمند و از طریق ایمیل و واتزآپ به عنوان مدیران زن خارج از کشور انتخاب و پرسشنامه تکمیل کردند. یافته ها: اولویتبندی موانع مدیریتی برای زنان در سطوح ارشد مدیریتی ورزش ایران نشان داد بالاترین اولویت مربوط به موانع مدیریتی و پایین ترین اولویت مربوط به موانع فردی می‌باشد. بین موانع فرهنگی (55/21=t)، موانع اجتماعی(26/17=t)، موانع سازمانی(98/29=t)، موانع مدیریتی(72/11=t)، موانع قانونی (92/22=t)، موانع سیاسی(63/17=t) و همچنین میزان احساس سقف شیشه ای(019/24=t) در مدیران ورزشی زن ایران و سایر کشورها تفاوت معنی داری وجود دارد ودر تمامی موارد میانگین موانع احساس شده در مدیران ورزشی زن ایرانی بالاتر بود (01/0=p)، اما بین موانع فردی و خانوادگی تفاوت معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد به طور معنی‌داری احساس سقف شیشه‌ای در نمونه‌های تحقیق بالاتر از متوسط قرار دارد(01/0=p، 18/6=t).

کلیدواژه‌ها

احسانی، محمد؛ شتاب بوشهری، ناهید؛ کوزه‌چیان، هاشم و مشبکی، اصغر. (1387). بررسی و رتبه‌بندی عوامل بازدارنده ارتقاء زنان به پست‌های مدیریتی در هیئت‌های ورزشی استان خوزستان. مجله پژوهش در علوم ورزشی، 2(19)، 171ـ189.
بنار، نوشین؛ احمدی، نسرین و کریمی، فریبا. (1392). بررسی مشکلات ورزش قهرمانی زنان استان گیلان. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 1(1)، 24.-11
پورعزت، علی اصغر؛ زهریی، سپیده؛ یزدانی، حمیدرضا، فرجی، بهاره. (1386). بررسی چالش‌های مربوط به مدیریت زنان (تحقیقی پیرامون یک سازمان دولتی. مجله تحقیقات زنان (مجله مطالعات زنان)، 1(3)، 120-92.
حسین‌پور، محمد؛ حاجی پور، بهمن و حسینیان،‌ الهام. (1391). موانع دستیابی زنان به سطوح مدیریتی میانی و ارشد. فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، 4(14)، 56-43.
حسینی لرگانی، سیده مریم؛ سعیدی، احمد و صالحی، سید جواد. (1386). بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان هیئت علمی در مدیریت دانشگاهی: یک مدل لجستیک. مجله مطالعات زنان، 1(3)، 141-121.
سپهوند، رضا؛ ساعدی، عبدالله و مؤمنی مفرد، معصومه .(1397). طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان‌های ورزشی با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 6(1)، 34.-17
سراج‌زاده، سید حسن و جواهری، فاطمه. (1390). برابری گرایی جنسیتی در میان دانشجویان و متغیرهای زمینه‌ای و نگرشی مرتبط با آن. جامعه‌شناسی ایران، 7(2)، 34ـ46.
سلیمان پورعمران، محبوبه؛ یزدان، توران و طالب زاده، عذرا. (1395). مدیریت زنان و توسعه سرمایه اجتماعی. چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
شفرتیز، جی. ام و اوت، اسیتون. (1379). تئوری­های سازمان، اسطوره­ها. ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی. چاپ اول، تهران: انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی.
شیعه زاده، الهه. (1390). ارتقای حضور زنان در سطوح مدیریت. فصلنامه عصر کیفیت، 21، 48-51.
ضرمانی‌فر، مژگان و بهبودی، محمدرضا. (1393). پدیده صخره شیشه‌ای: بررسی تجربه‌ها و چالش‌های زنان در پست‌های رهبری سازمان. مدیریت فرهنگ سازمانی، 12(2)، 211-191.
طالقانی، غلامرضا؛ پورعزت، علی اصغر و فرجی، بهاره. (1388). بررسی تأثیر سقف شیشه‌ای بر کاهش توانمندی زنان در سازمان توسعه برق ایران. نشریه مدیریت دولتی، 1(2)، 102-89.
کار، مهرانگیر. (1384). زنان در بازار کار ایران. چاپ دوم، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
محدثی خالصی، سیده بهناز. (1396). ارتقا جایگاه سازمان زنان، چالش‌ها، راهکارها. اولین همایش علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی ایران.
مرتضوی، سید محمد جواد و شکر پور، نسرین. (1388). پیشرفت آکادمیک اعضای هیئت علمی زن در دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، 3(1)، 89-77.
مقتدایی، لیلا و سبادت، سید علی. (1397). مدل‌سازی معادلات ساختاری در بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سرسختی شغلی مدیران زن در دانشگاه‌های منتخب. فصلنامه زن و جامعه، 9(36)، 316-291.
میرغفوری، سید حبیب الله. (1385). شناسایی و رتبه بندی عامل‌های مؤثر در گماشته نشدن زنان به پست‌های مدیریتی در سازمان‌های دولتی استان یزد. مجله مطالعات زنان، 4(1)، 101ـ122.
میرکمالی، سید محمد و ناستی زایی، ناصر. (1388). موانع ارتقای زنان به پست­های میانی و عالی از دیدگاه دبیران زن شاغل در آموزش و پرورش. پژوهش­های مدیریت، 2(5)، 64-57.
نوروزی، لادن. (1383). تفاوت‌های جنسیتی در ساختار شغلی. مجله پژوهش زنان، 2(1)، 165ـ178.
Bass, B. M. (1990). Bass & Stogdill; handbook of leadership. 3th ed. London: Free press.
Bolton, Sharon. (2015). the effect of glass walls on women achieving top management roles. University of sterling. P 42.
Byron, K. (2005). A meta-analytic review of work–family conflict and its antecedents. Journal of vocational behavior, 67(2), 169-198.
Coakley, J. (2009). Sport in society: Issues and controversies. 10th ed. Boston: McGraw-Hill.
Cuneen, J., & Sidwell, M. J. (2007). Differences on the job for female and male sport management interns. Sport Management Education Journal, 1(1), 1-17.
Fosuah, J., Agyedu, G. O., & Gyamfi, E. O. (2017). Causes and effects of ‘glass ceiling’for women in public institutions of the Ashanti Region, Ghana. The International Journal of Business & Management, 5(10), 257-266.
Hejase, A., & Dah, A. (2014). An assessment of the impact of sticky floors and glass ceilings in Lebanon. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 954-964.
Kline, R. B. (2011). Principles & Practice of Structural Equation Modeling. Second Edition, New York: The Guilford Press.
Mumford, A. (1994). Handbook of management development; 4th. Ed. Vermant: Gowe.
Suggs, W. (2005). Faces in a mostly white, male crowd. Chronicle of Higher Education, 51(31), A34-A36.
Titrek, O., Bayrakci, M., & Gunes, D. Z. (2014). Barriers to women’s leadership in Turkey. The Anthropologist, 18(1), 135-144.
United Nations Development Program. (1997). Human Development Report 1997, New York: Oxford University Press.