مقاله مستقل
ارائه چارچوب شناسایی شایستگی‌های مدیران ورزشی بر اساس مدل‌ تصمیم‌گیری چندشاخصه

الهام ابراهیمی

دوره 7، شماره 1 ، دی 1398، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22044/shm.2020.8414.1988

چکیده
  هدف: هدف پژوهش ارائه چارچوب شناسایی شایستگی‌های مدیران ورزشی در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران است.روش‌شناسی: برای نیل به هدف پژوهش سه گام اساسی طی شد. در گام نخست، مدل شایستگی مدیران ورزشی از طریق ادبیات موجود شناسایی و با تشکیل گروه‌های کانون تأیید شد. در گام دوم، وزن شایستگی‌ها با استفاده از روش دیمتل فازی با مشارکت ۱۲ نفر ...  بیشتر

مقاله مستقل
شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان و بازیکنان تیم‌های ملی فوتبال ایران با استفاده از روش بازخورد 360 درجه و فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی

طاها جلالی؛ نجف آقایی

دوره 7، شماره 1 ، دی 1398، صفحه 19-44

https://doi.org/10.22044/shm.2020.8059.1924

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق، شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان و بازیکنان تیم‌های ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.روش‌شناسی: این تحقیق در دو بخش و با استفاده از یک روش تحقیق آمیخته انجام گرفت. در کنار مرور نظام‌مند، با استفاده از روش بازخورد 360 درجه، منابع ارزیابی‌کننده انتخاب شدند تا شاخص‌های ارزیابی عملکرد ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
نظریه سقف شیشه‌ای در حوزه ورزش بانوان: مقایسه تطبیقی و ارائه یک مدل کمی

اکرم مهدی زاده؛ فاطمه عبدوی؛ مصطفی افشاری

دوره 7، شماره 1 ، دی 1398، صفحه 45-59

https://doi.org/10.22044/shm.2020.7995.1905

چکیده
  هدف: هدف از انجام این تحقیق تبیین مدل احساس سقف شیشه‌ای در زنان سطوح ارشد مدیریتی ورزش ایران و مقایسه آن با کشورهای منتخب بود. روش شناسی: تحقیق از نوع کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات آمیخته می باشد. جامعه آماری مدیران و کارشناسان خبره ورزشی در حوزه بانوان، ورزشکاران و اعضای هیئت‌علمی بود که به‌صورت هدفمند برای مصاحبه‌های کیفی ...  بیشتر

طرح پژوهشی
اثر سرمایه فکری بر نوآوری و چابکی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان: نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای

مهدی سلیمی؛ فاطمه کشوری

دوره 7، شماره 1 ، دی 1398، صفحه 61-79

https://doi.org/10.22044/shm.2020.6763.1705

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سرمایه فکری بر نوآوری و چابکی سازمانی با توجه به نقش میانجی اخلاق حرفه‎ای بود. روش شناسی: جامعه آماری را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان تشکیل دادند که بر این اساس حجم نمونه 260 نفر تعیین و به صورت تصادفی طبقه ای گزینش گردیدند. برای جمع آوری داده ها پیرامون متغیر سرمایه فکری از پرسشنامه ...  بیشتر

طرح پژوهشی
شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای شایستگی مدیران اماکن و فضاهای ورزشی

حسین حسن بیگی؛ عباس نظریان مادوانی؛ امیر حسین منظمی

دوره 7، شماره 1 ، دی 1398، صفحه 81-97

https://doi.org/10.22044/shm.2020.7121.1764

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای شایستگی مدیران اماکن و فضاهای ورزشی انجام شد.روش‌شناسی: تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است که به‌ صورت پیمایشی انجام ‌شد. جامعه آماری، مدیران اماکن و فضاهای ورزشی دولتی و خصوصی شهر تهران بود. طبق جدول مورگان تعداد 169 نفر به‌ عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. ابزار اندازه-گیری پرسشنامه ...  بیشتر

طرح پژوهشی
طراحی نقشه راهبردی پژوهشگاه علوم ورزشی با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن

نازنین راسخ؛ محمد جوادی پور؛ زیبا استوان

دوره 7، شماره 1 ، دی 1398، صفحه 99-118

https://doi.org/10.22044/shm.2020.7446.1805

چکیده
  روش شناسی: این تحقیق بر مبنای استراتژی، توصیفی؛ برمبنای هدف، کاربردی و در قلمرو مطالعات سازمانی به شمار می رود. بدین منظور شواری راهبری پژوهشگاه علوم ورزشی تشکیل و استراتژی های پژوهشگاه علوم ورزشی در مناظر چهار گانه کارت امتیازی متوازن چیدمان گردید. سنجه های مرتبط با استراتژی ها پس از بررسی اسناد و معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
اثرگذاری شایعه، حمایت و تبعیض سازمانی بر بی‌تفاوتی کارکنان ادارات تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش

حسن فتحی؛ بهرام یوسفی؛ شهاب بهرامی

دوره 7، شماره 1 ، دی 1398، صفحه 119-136

https://doi.org/10.22044/shm.2020.7663.1851

چکیده
  هدف: هدف تحقیق بررسی اثرگذاری شایعه، حمایت سازمانی ادراک شده و تبعیض بر بی‌تفاوتی سازمانی در کارکنان ادارات تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش بود.روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود و تحقیق به شیوه پیمایشی اجرا شد. 180 نفر از کارکنان ادارات تربیت‌بدنی وزارت آموزش‌وپرورش به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
بررسی رابطه‌ بین مؤلفه‌های سکوت و بی‌تفاوتی سازمانی با اهمال‌کاری سازمانی معلمان تربیت‌بدنی

رضا عبدالهی گدللو؛ سید محمد کاشف

دوره 7، شماره 1 ، دی 1398، صفحه 137-150

https://doi.org/10.22044/shm.2020.7927.1911

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی اهمالکاری سازمانی با مؤلفه های سکوت و بیتفاوتی سازمانی معلمان تربیت بدنی بود.روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی _ همبستگی، جامعه آماری پژوهش؛ معلمان تربیت بدنی شهرستانهای شاهین دژ و بوکان در سال 1396 با حجم 142 نفر بود. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده، حجم نمونه با توجّه به مدل کرجسی _ مورگان، 103 نفر ...  بیشتر

مقاله مستقل
نقش تعدیلی تعهد سازمانی و رضایت شغلی در تأثیر بازاریابی درونی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی

زهرا نیکخواه فرخانی؛ محمد ریحانی

دوره 7، شماره 1 ، دی 1398، صفحه 151-167

https://doi.org/10.22044/shm.2020.8071.1929

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیلی تعهد سازمانی و رضایت شغلی در تأثیر بازاریابی درونی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بوده است که به‌صورت میدانی انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌های استان ...  بیشتر

مقاله مستقل
تأثیر مدیریت برند داخلی بر رضایت شغلی کارکنان ورزشی با تأکید بر نقش میانجی جو رقابتی محیط کار

محبوب شیخعلی زاده؛ مهدی بشیری

دوره 7، شماره 1 ، دی 1398، صفحه 169-183

https://doi.org/10.22044/shm.2020.8152.1943

چکیده
  هدف: جو رقابتی محیط کار تاثیر عمده‌ای بر روی انگیزه و رفتار کارکنان دارد و سازمان‌های ورزشی دارای جو سازمانی خاصی هستند که پویا بودن آن می‌تواند باعث ارتقاء رضایت شغلی کارکنان گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت برند داخلی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان ورزشی با تاکید بر نقش میانجی جو رقابتی محیط کار می‌باشد.روش شناسی: روش تحقیق ...  بیشتر

پژوهشی کاربردی
تدوین مدل نظری راهبردها و پیامدهای به‌کارگیری منابع انسانی شایسته در ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور (نظریه زمینه‌ای)

علیرضا خادم لو؛ مهدی طالب پور؛ محمد کشتی دار؛ وحید ساعت چیان

دوره 7، شماره 1 ، دی 1398، صفحه 185-205

https://doi.org/10.22044/shm.2019.7919.1892

چکیده
  هدف، شناسایی راهبردها و پیامدهای بکارگیری منابع انسانی شایسته در سازمانها و ویژه سازمانهای ورزشی دانشگاه است. روش شناسی: بمنظور تحقق این هدف از روش‌شناسی کیفی و روش تحقیق نظریه داده بنیاد استفاده شد. از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار داشت. جامعه تحقیق شامل نخبگان ورزش دانشگاهی (شامل مدیران و کارشناسان ارشد ورزش دانشگاهی) بود ...  بیشتر

پژوهش های بنیادی
طراحی مدل مدیریت استعداد جهانی با تأکید بر توسعه سرمایه انسانی در سازمان های ورزشی

کیوان موسوی چشمه کبودی؛ محمد حکاک؛ رضا سپهوند؛ امیرهوشنگ نظرپوری

دوره 7، شماره 1 ، دی 1398، صفحه 207-224

https://doi.org/10.22044/shm.2020.7999.1906

چکیده
  هدف:مدیریت استعداد جهانی می تواند تاثیرات مثبت قابل توجهی بر عملکرد سازمان ها داشته باشد. شناسایی فرایندها، بسترها و عوامل ایجاد کننده مدیریت استعداد جهانی می تواند در بهبود عملکرد سازمان های ورزشی موثر واقع شود. هدف از این تحقیق طراحی مدل مدیریت استعداد جهانی با تاکید بر توسعه سرمایه انسانی در سازمان های ورزشی ایران است.روش شناسی:این ...  بیشتر