نوع مقاله : مقاله مستقل

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

هدف: جو رقابتی محیط کار تاثیر عمده‌ای بر روی انگیزه و رفتار کارکنان دارد و سازمان‌های ورزشی دارای جو سازمانی خاصی هستند که پویا بودن آن می‌تواند باعث ارتقاء رضایت شغلی کارکنان گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت برند داخلی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان ورزشی با تاکید بر نقش میانجی جو رقابتی محیط کار می‌باشد.
روش شناسی: روش تحقیق مطالعه حاضر، توصیفی-همبستگی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. 120 نفر از کارکنان اداره کل و ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، پرسشنامه‌های مدیریت برند داخلی پونجایسری و ویلسون (2007)، رضایت شغلی ویسوکی و کروم (1991) و پرسشنامه محقق ساخته جو رقابتی محیط کار را به طور داوطلبانه تکمیل نمودند. جهت تحلیل داده ها از آزمون مدل معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل روش مربعات جزئی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که مدیریت برند داخلی بر رضایت شغلی و جو رقابتی تاثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین نقش میانجی جو رقابتی محیط کار بر رابطه بین مدیریت برند داخلی و رضایت شغلی مورد تایید قرار گرفت (001/0=P). بررسی برازش مدل نیز نشان داد که مدل ارائه شده پژوهش از برازش مناسبی برخوردار می‌باشد (362/0=GOF).
نتیجه گیری: می‌توان گفت که مدیریت برند داخلی منجر به تعهد کیفیت رفتاری و رضایت شغلی کارکنان ورزشی می شود.

کلیدواژه‌ها

ابطحی، سید حسین. (1391). مدیریت منابع انسانی. چاپ هفتم، تهران: انتشارات موسسه تحقیقات و آموزش.

اسماعیلی، محمد رضا و صید زاده، حیدر. (1396). تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد با نقش میانجی وفاداری سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 25(83)، 68-51.

 ایزدیان، محمد رضا. (1386). نشان ملى به مثابه اهرم توسعه صادرات. ماهنامه پیام صادرات، 22، 12-19.

براتی، هاجر؛ عریضی، حمید ­رضا؛ براتی، آذر؛ سرهنگی، کامران و نجبر، حمید­ رضا. (1392). تأثیر عدالت سازمانی و جو سازمانی بر رفتارهای ضد تولید. مدیریت فرهنگ سازمانی، 11(4)، 197-181.

بنیادی نائینی، علی؛ کامفیروزی، محمد حسن  و دهقان مشتانی، محمود. (1393). بررسی تاثیر بازاریابی داخلی و برند سازی داخلی بر کیفیت خدمات (مطالعه موردی: یک شرکت خدماتی). مدیریت بازاریابی، 9(25)، 99-83.

 حیدری، احسان. (1391). بررسی عوامل موثر بر عملکرد برند کارکنان با رویکرد برندسازی داخلی (مطالعه موردی بانک کشاورزی ایران). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور استان تهران.

داوری، علی و رضازاده، آرش. (1392). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS. چاپ اول، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

رحیم نیا، فریبرز و صادقی، فرشته. (1395). بررسی نقش واسط رضایت شغلی در تأثیر مدیریت برند داخلی و لنگرهای شغلی بر تمایل به ماندن، مورد مطالعه: یک سازمان دولتی در شهر مشهد. نشریه تحقیقات بازاریابی نوین، 6(22)، 88-67.

رستمی، رضا؛  اکبری، پیمان؛ ویسمرادی، اکبر و محمدی نجف آبادی، عبدالمجید. (1394). تحلیل نقش واسطه‌ای رضایت شغلی و تعهد سازمانی در رابطه بین بازاریابی داخلی و مشتری گرایی کارکنان (مطالعه موردی: شرکت‌های پخش دارویی و غذایی). مدیریت بازاریابی، 10(26)، 139-158.

شفیع‏آبادى، عبدالله. (1392). راهنمایى ‏و مشاوره شغلى ‏و حرفه‏اى. چاپ بیست و سوم، تهران: انتشارات رشد.

شیرازی، علی و حسینی رباط، سیده منصوره. (1393). تحلیل تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر حفظ کارکنان. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 19، 11-18.

شیروانی، طهماسب و اسمعیلی، محسن. (1398). بررسی نقش میانجی سلامت سازمانی در ارتباط بین اخلاق حرفه‏اى و فضیلت سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری. نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 6(2)، 297- 313.

عابدی، محمد رضا. (1381). بررسی مقایسه اثربخشی مشاوره شغلی برکاهش فرسودگی شغلی مشاوران آموزش و پرورش شهر اصفهان. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.

عزیزی، شهریار و اثناعشری، مسعود. (1392). برندسازی داخلی و عملکرد برند در بانک؛ نقش تعدیل­گر جو رقابتی و رضایت شغلی. پژوهش­های مدیریت در ایران، 17(3)، 165-151 .

فریدونی، مسعود و کلاته سیفری، معصومه. (1397). ارائه مدل اثر سخت کوشی روانی بر کارآفرینی فردی با تأکید  بر نقش میانجی کارآمدی درونی (مطالعه موردی: معلمان ورزش استان گلستان). نشریه مدیریت منابع انسانی در ورزش، 6(1)، 87-69.

مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید. (1390). پژوهشنامه مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت. جلد اول، چاپ اول، تهران: انتشارات راه‌ دانش.

هکت، ینی. (1383). مدیریت منابع انسانی (استخدام واداره کارکنان). ترجمه ملوک دیوانگاهی، چاپ دوم، تهران: انتشارات فرهنگ جامع.

Barclay, D., Higgins, C. & Thompson, R. (1995). The Partial Least Squares (PLS) Approach to Causal Modeling: Personal Computer Adoption and Use as an Illustration. Technology Studies, 2(2), 285-309.
Buil, I., Martínez, E., & Matute, J. (2016). From internal brand management to organizational citizenship behaviours: Evidence from frontline employees in the hotel industry. Tourism Management, 57, 256-271.
Diamantopoulos, A.,  Sarstedt, M.,  Fuchs, C., Wilczynski, W., & Kaiser, S. (2012). Guidelines for choosing between multi-item and single-item scales for construct measurement: A predictive validity perspective. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(3), 434- 449.
Drake, S. M., Gulman, M. J., & Roberts, S. M. (2005). Light their fire:Using internal marketing to ignite employee performance and wow your customers. Chicago: Dearborn Trade Publishing. 112.
Du Preez, R., & Bendixen, M. T. (2015). The impact of internal brand management on employee job satisfaction, brand commitment and intention to stay. International Journal of Bank Marketing. 33(1), 78-91.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
Ghenaatgar, A., & Jalali, S. M. (2016). Study of the Effect of Internal Brand Management on Brand Citizenship Behavior in Presence of Brand Commitment and Job Satisfaction of Employees in Banking Industry. International Business Management, 10, 4200-4208.
Itam, U., & Singh, S. (2017). Examining the mediation effect of employee engagement on internal brand practices and outcome variables in the organized retail sector. International Business Management, 11(3), 673-682.
Jacobs, R. (2003). Turn employees into brand ambassadors. Bank Marketing, 35(3), 22-26.
Javid, H., Monfared, F. S. A., & Aghamoosa, R. (2016). Internal Brand Management Relationship with Brand Citizenship Behavior, Job Satisfaction and Commitment in Saipa Teif Company. Procedia Economics and Finance, 36, 408-413.
Kotler, P. (2003). Marketing Management, 11th ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.
Olawale, F., & Garwe, D. (2015). Priorities, job satisfaction in the competitive climate. Management, 4(5), 729-738.
Lee, F. H., Lee, T. Z., & Wu, W. Y. (2010). The relationship between human resource management practices, business strategy and firm performance: evidence from steel industry in Taiwan. The International journal of human resource management, 21(9), 1351-1372.
Lee, Y. K., Kim, S., & Kim, S. Y. (2014). The impact of internal branding on employee engagement and outcome variables in the hotel industry. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 19(12), 1359-1380.
Porter, L. W. (1999). Job attitudes in management, human relations . Ram, P. (2013). Relationship between job satisfaction and job performance in the public sector: A case study from India. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 2(2), 16-35.
Punjaisri, K., & Wilson, A. (2007). The role of internal branding in the delivery of employee brand promise. Journal of Brand Management, 15(1), 57-70.
Punjaisri, K., Evanschitzky, H., & Wilson, A. (2009). Internal branding: An enabler of employees’ brand-supporting behaviors. Journal of Service Management, 20(2), 209-226.
Salehi, M., & Gholtash, A. (2011). The relationship between job satisfaction, job burnout and organizational commitment with the organizational citizenship behavior among members of faculty in the Islamic Azad University – first district branches: in order to provide the appropriate model. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 15, 306-310.
Spector, P. E. (1988). Development of the work locus of control scale. Journal of Occupational Psychology, 61(4): 335-340.
Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposite Vinzi, V. (2004). A Global Goodness-of fit Index for PLS Structural Equation Modeling, In Proceedings of the XLII SIS Scientific Meeting. 739-742.
Vinzi, V. E., Trinchera, L., & Amato, S. (2010). PLS Path Modeling: from Foundations to Recent Developments and Open Issues for Model Assessment and Improvement. Handbook of Partial Least Squares. 47-82.
Wetzels, M., Odekkerken-Schroder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS Path Modeling for Assessing Hierarchical Construct Models: Guidelines and Empirical Illustration. MIS Quarterly, 33(1), 177-195.