نوع مقاله : پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع)

چکیده

هدف، شناسایی راهبردها و پیامدهای بکارگیری منابع انسانی شایسته در سازمانها و ویژه سازمانهای ورزشی دانشگاه است.
روش شناسی: بمنظور تحقق این هدف از روش‌شناسی کیفی و روش تحقیق نظریه داده بنیاد استفاده شد. از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار داشت. جامعه تحقیق شامل نخبگان ورزش دانشگاهی (شامل مدیران و کارشناسان ارشد ورزش دانشگاهی) بود و نمونه‌گیری آزمودنیها بصورت نظری و گلوله برفی صورت گرفت. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها به روش زمینه‌ای، کدگذاری شده، تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌ها: نتیجه گروه‌بندی کدها، نشان دهنده 9 مقوله اصلی، 46 مقوله فرعی و 58 مفهوم بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: راهبردها (تفکر راهبردی، تحول سازمانی و نوآوری سازمانی) و پیامدها (توسعه فرهنگ سازمان، توسعه سازمانی، بهره‌وری، توسعه اجتماعی، مقوله محیطی و پرورش تفکر استراتژیک) در سازمان‌های ورزشی دانشگاهها پدیدار شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به طیف مخاطبان ورزش دانشگاهی که شامل دانشجویان، کارمندان و اساتید است و همچنین گزینه‌های غیرورزشی جذاب و جایگزین ورزش دانشگاهی موجود؛ اگر متولیان ورزش دانشگاهها نتوانند با تکیه بر شایستگی‌های منابع انسانی و با تحقق راهبردهایی مانند تفکر راهبردی، تحول سازمانی و نوآوری سازمانی زمینه توسعه فرهنگ سازمانی، توسعه سازمانی، بهره‌وری، توسعه اجتماعی، پرورش تفکر ایدئولوژیک و توجه به مقولات محیطی را فراهم نمایند، قادر به جلب رضایت جامعه مخاطب خود نخواهد بود.لذا توصیه می‌شود که مدیران بالادستی ورزش دانشگاهی طرح‌های کارشناسی شده را جهت شناسایی و پیاده‌سازی شایستگی‌های لازم برای کارکنان ورزش دانشگاه اجرا و نیروی انسانی را بر اساس شایستگی‌ها، جذب و استخدام نمایند.

کلیدواژه‌ها

احسانی، محمد؛ امیری، مجتبی و قره خانی، حسن. (1392). طراحی و تدوین نظام جامع ورزش حرفه‌ای کشور. مطالعات مدیریت ورزشی، 17، 125-136.
اشتراوس، آنسلم و کوربین، جولیت. (1393). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها. ترجمه: بیوک محمدی، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
اصغرپور ماسوله، احمد رضا؛ کلانتری، عبدالحسین و روشنفکر، پیام. (1394). توسعه اجتماعی در شهر تهران. چاپ اول، تهران: انتشارات مرکزی مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.
جغتایی، فائزه؛ موسوی، میر طاهر و زاهدی، محمد جواد. (1396). ابعاد و مؤلفه‌های توسعه اجتماعی در برنامه‌های توسعه. فصلنامه علمی - پژوهشی رفاه اجتماعی، 16(63)، 88-55.
حمیدی، یداله؛ محمدی، عبدالعزیز؛ سلطانیان، علیرضا و محمد فام، ایرج. (1394). فرهنگ سازمانی و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه. مجله ارگونومی، 3(4)، 38-30.
خاکی، غلامرضا. (1381). مدیریت بهره‌وری. چاپ اول، تهران: انتشارات سایه نما.
رابینز، استیفن. (1388). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه پارساییان و اعرابی، چاپ نهم، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
زارعی، ابراهیم و قلی‌ها، علی محمد. (1389). مدیریت برنامه‌ریزی استراتژیک. چاپ اول، تهران: نشر پیام مؤلف.
سلیمی، مهدی؛ علوی، سید فرشید و سلیمانی، محبوبه. (1397). ارائه معیارهای گزینش مدیران عالی سازمان‌های ورزشی. مدیریت منابع انسانی در ورزش، 6(1)، 49-35. 
عباس پور، عباس. (1389). تأملی بر مسائل جذب و به‌کارگماری منابع انسانی: رویکردی راهبردی. فصلنامه علمی ترویجی منابع انسانی ناجا، 19(5)، 106-77.  
عزیزی، فیروزه؛ خسروانی، احسان و مسیبی، علیرضا. (1391). اثر بازاریابی درونی بر مشتری‌گرایی کارکنان با تأکید بر شاخص‌های چشم‌انداز، بهبود و توسعه، پاداش (مورد مطالعه: کارکنان شعب بانک ملی استان مازندران). پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 2(4)، 154-133.
عیدی، حسین؛ کریمی، جواد و محمدی عسکرآبادی، مسعود. (1398). اثر شایسته سالاری منابع انسانی بر اثربخشی سازمانی؛ نقش میانجی نوآوری سازمانی. مدیریت منابع انسانی در ورزش، 6(2)، 205-195.
غفاریان، وفا و کیانی، غلامرضا. (1384). پنج فرمان برای تفکر استراتژیک. چاپ اول، تهران: نشر سازمان فرهنگی فرا.
فرنچ، وندال و بل، سیسیل. اچ. (1380). مدیریت تحول در سازمان. ترجمه مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، چاپ دوم، تهران: انتشارات صفار.
قمری، آزاده؛ زین‌آبادی، حسن رضا؛ آراسته، حمید رضا و بهرنگی، محمد رضا. (1397). بهره‌وری سازمانی با نگه داشت استعدادهای نیروی انسانی: ارائه الگو (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران). نشریه اقتصاد و مدیریت شهری، 6(3)، 67ـ80.
قورچیان، نادر قلی؛ جعفری، پریوش و رهگذر، حسن. (1388). طراحی الگوی ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس شاخص‌های تعالی سازمانی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها. فصلنامه علمی - پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2(5)، 116-101.
کیانی، غلامرضا و غفاریان، وفا. (1383). استراتژی اثربخش. چاپ اول، تهران: نشر سازمان فرهنگی فرا.
محمدی پیراسته، سید محمد باقر؛ جلیلیان، حمید رضا و میرزایی، حبیب. (1390). رابطه سرمایه فکری و بهره‌وری در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک‌های استان لرستان). نشریه علمی - پژوهشی پژوهش‌های پولی - بانکی، 3(7)، 203ـ234.
مشبکی، اصغر و خزاعی، آناهیتا. (1387). طراحی مدل عناصر تفکر استراتژیک در سازمان‌های ایران. مدیریت بازرگانی، 1(1)، 118-105.
مصلحی، عبدالله و صلاحی کجور، عظیم. (1395). ارتباط بین قدرت مدیران و مدیریت زمان با بهره‌وری نیروی انسانی (در ادارات ورزش و جوانان استان مازندران). ماهنامه پژوهش ملل، 1(10)، 45-52.
Abraham, S. (2005). Stretching strategic thinking. Strategy & leadership, 33(5), 5-12.
Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., & Herron, M. (1996). Assessing the work environment for creativity. Academy of management Journal, 39(5), 1154-1184.
Barney, J. B., & Wright, P. M. (1998). On becoming a strategic partner: The role of human resources in gaining competitive advantage. Human Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management, 37(1), 31-46.
Byrne, M. (2001). Sampling for qualitative research. AORN journal, 73(2), 494-498.
Cochran, G. R. (2009). Ohio State University extension competency study: Developing a competency model for a 21st century extension organization. The Ohio State University.  
Cohen, D. J. (2015). HR past, present and future: A call for consistent practices and a focus on competencies. Human Resource Management Review, 25(2), 205-215.
Donzelli, P., Alfaro, N., Walsh, F., & Vandermissen, S. (2006). Introducing competency management at ESA. ESA bulletin, 126, 72-76.
Draganidis, F., & Mentzas, G. (2006). Competency based management: a review of systems and approaches. Information management & computer security, 14(1), 51-64.
Dubois, D. D., Rothwell, W. J., with, King Stern, D. J., & Kemp, L. K. (2004). Competency-based human resource management: Discover a new system for unleashing the productive power of exemplary performers. Palo Alto: CA: Davies-Black Publishing.
Duderstadt, J. J. (1999). New roles for the 21st-century university. Issues in Science and Technology, 16(2), 37-44.
Duquette, A., Kérowc, S., Sandhu, B. K., & Beaudet, L. (1994). Factors related to nursing burnout a review of empirical knowledge. Issues in mental health nursing, 15(4), 337-358.
Egbu, C., Henry, J., Kaye, G., Quintas, P., Schumacher, T., & Young, B. (1998). Managing organizational innovations in construction. Paper presented at the Proceedings of the 14th Annual Conference of the Association of Researchers in Construction Management (ARCOM), Reading.
Erlandson, D. A. (1993). Doing naturalistic inquiry: A guide to methods. London: SAGE Publications, Incorporated.
Gangani, N., McLean, G. N., & Braden, R. A. (2006). A competency‐based human resource development strategy. Performance Improvement Quarterly, 19(1), 127-139.
Gerpott, F. H. (2015). The right strategy? Examining the business partner model's functionality for resolving Human Resource Management tensions and discussing alternative directions. German Journal of Human Resource Management, 29(3-4), 214-234.
Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2017). Discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. London and New York: Routledge (Taylor & Francis Group)
Gubrium, J. F., & Holstein, J. A. (2002). Handbook of interview research: Context and method: Sage.
Hamel, G., & Ruben, P. (2000). Leading the revolution (Vol. 286): Harvard Business School Press Boston, MA.
Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative health research, 15(9), 1277-1288.
Johnson, J. C. (1990). Selecting ethnographic informants. London: SAGE Publications, Incorporated.
Kissi, J., Dainty, A., & Liu, A. (2012). Examining middle managers' influence on innovation in construction professional services firms: a tale of three innovations. Construction Innovation, 12(1), 11-28.
Koellreuter, C. (1997). Increasing globalisation: challenge for the European regions. Basler Schriften zur Europäischen Integration, 26, 16-27.
Lamoureaux, K. (2008). Competency management–Gateway to an integrated talent strategy. Bersin & Associates Research Report, 1, 7-10.
Lawler III, E. E. (1994). From job‐based to competency‐based organizations. Journal of organizational behavior, 15(1), 3-15.
Lee, F. H., Lee, T. Z., & Wu, W. Y. (2010). The relationship between human resource management practices, business strategy and firm performance: evidence from steel industry in Taiwan. The International journal of human resource management, 21(9), 1351-1372.
Long, C. S., & bin Wan Ismail, W. K. (2008). Human resource competencies: A study of the HR professionals in manufacturing firms in Malaysia. International Management Review, 4(2), 65-76.
Martins, E. C., & Terblanche, F. (2003). Building organisational culture that stimulates creativity and innovation. European journal of innovation management, 6(1), 64-74.
McLagan, P. A. (1989). Models for HRD practice. Training & development journal, 43(9), 49-60.
Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
Meterko, M., Mohr, D. C., & Young, G. J. (2004). Teamwork culture and patient satisfaction in hospitals. Medical care, 42(5), 492-498.
Morse, J. M. (2001). Situating Grounded Theory within Qualitative Inquiry Using grounded theory in nursing (pp. 1-15). New York: Springer Publishing Company, Inc.
Neuman, W. L. (2007). Basics of social research: Qualitative and quantitative approaches: Allyn & Baco.
Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. Competitive Intelligence Review, 1(1), 14-14.
Punch, K. F. (2013). Introduction to social research: Quantitative and qualitative approaches. London: Sage Publications Ltd.
Rahbar-Daniels, D., Erickson, M. L., & Dalik, A. (2001). Here to Stay. Taking Competencies to the Next Level. WorldatWork Journal, 10(1), 70-77.
Robbins, S. P., & Coulter, M. (1995). Principles of management (Vol. 5): Prentice Hall Inc.
Saner, R. (2001). Competitive Advantage & Quality of Human Resources, Geneva: Center for Socio–Eco-Nomic Development.
Schraeder, M., Tears, R. S., & Jordan, M. H. (2005). Organizational culture in public sector organizations: Promoting change through training and leading by example. Leadership & Organization Development Journal, 26(6),492-502.
Schreiber, R. S., & Stern, P. N. (2001). Using grounded theory in nursing. New York: Springer Publishing Company, Inc.
Shanker, R., Bhanugopan, R., Van der Heijden, B. I., & Farrell, M. (2017). Organizational climate for innovation and organizational performance: The mediating effect of innovative work behavior. Journal of Vocational Behavior, 100, 67-77.
Spannagel, C., Gläser-Zikuda, M., & Schroeder, U. (2005). Application of qualitative content analysis in user-program interaction research. Paper presented at the Forum Qualitative Social Research.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. London: SAGE Publications, Inc.
Toffler, A. (2005). Future shock. New York: Bantam Books.
Tripathi, K., & Agrawal, M. (2014). Competency based management in organizational. Global Journal of Finance and Management, 6(4), 349-356.
Ulrich, D., Brockbank, W., Johnson, D., Sandholtz, K., & Younger, J. (2008). HR competencies: Mastery at the intersection of people and business. United States of America: Society for Human Resource Management Alexandria, VA.
UNRISD. (November 2015). Transformations to Equity and Sustainability: UNIRSD Strategy 2016-2020. Retrieved from Switzerland: http://www.unrisd.org/80256B42004CCC77/(httpInfoFiles)/AA1325A0788B08EBC1257F1D005A3FA3/$file/Transformations_to_Equity_and_Sustainability_UNRISD_Strategy_2016-2020.pdf
Weber, Y., & Pliskin, N. (1996). The effects of information systems integration and organizational culture on a firm's effectiveness. Information & Management, 30(2), 81-90.
William, C., & Byham, T. (2006). Developing Dimension/Competency-Based Human Resource Systems: A Monograph: Development Dimensions International, Inc.
Xu, H.-h., & Wang, Y.-h. (2009). Training system design for middle-level manager in coal enterprises based on post competency model. Procedia Earth and Planetary Science, 1(1), 1764-1771.